Vyjádření ČNB: Souběh postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě (20.9.2018)

Česká národní banka uveřejnila dne 13. 9. 2018 odpověď na dotaz k souběhu postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě, která upozorňuje na případy některých zakázaných souběhů funkcí na kapitálovém trhu a na další případy souběhů funkcí, které nejsou výslovně zakázané, ale podmínkou souběhu je efektivní řízení s tím spojených rizik.

Kompletní znění dotazu: Může fyzická osoba, která vykonává činnost investičního zprostředkovatele, být současně členem vedoucího orgánu jiného investičního zprostředkovatele? Může být v jiném investičním zprostředkovateli v postavení jiného pracovníka nebo společníka? Liší se nějak pravidla pro vázané zástupce?

Výňatek z odpovědi ČNB:
I. Výkon činnosti investičního zprostředkovatele („IZ“) není slučitelný s funkcí člena vedoucího orgánu („VO“) IZ.
II. Souběhy v postavení pracovníků a ve vzájemných majetkových účastech IZ a vázaných zástupců („VZ“) jsou možné za podmínky, že
– ke střetu zájmů prokazatelně nedochází,
– je vyloučen omyl klienta ohledně odpovědnosti zastoupeného,
– zastoupený takové souběhy sleduje a vyhodnocuje.
Spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu souběhu na zájmy zákazníka lze vždy vyloučením souběhu a tedy ukončením některé z vykonávaných rolí.

Kompletní odpověď na dotaz k souběhu postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě [PDF]

Zdroj: www.cnb.cz

Autor příspěvku: David Škvára, jednatel společnosti

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění schválen Poslaneckou sněmovnou PČR ve třetím čtení dne 23.5.2018 (24.5.2018)

Dne 23. května 2018 byl poslaneckou sněmovnou ve třetím, závěrečném čtení definitivně schválen návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, transponující směrnici IDD.

Nyní ho musí schválit Senát a podepsat prezident. Klientům pojišťoven by se mělo dostat větší ochrany při prodeji pojištění a měli by se také dočkat větší srozumitelnosti a srovnatelnosti informací o finančních produktech pojišťoven. Zákon také zvyšuje požadavky na profesionalitu zprostředkovatelů pojištění. Zákon zahrnuje i novinku v oblasti vzdělávání. Konkrétně se jedná o § 59 – „Následné vzdělávání“:

Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55. Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

Pořádat odborné zkoušky a programy následného vzdělávání může pouze akreditovaná osoba. V této souvislosti bychom rádi naše stávající a budoucí klienty informovali, že VECTOR certifikace s.r.o., v souladu s navrhovaných zákonem, požádá v řádném termínu ČNB o akreditaci. K stávajícím akreditacím, které již od regulátora máme (penzijní produkty a spotřebitelské úvěry) v budoucnu rádi přidáme i pojistné produkty a investiční produkty. Žádost o akreditaci na investice jsme podali 3.1.2018 a čekáme na vyřízení naší žádosti.

Cílem Vectoru je mít postupně všechny zákonem stanovené akreditace a poskytovat komplexní služby v oblasti certifikací.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Kontrola ČNB u akreditované osoby je u konce! Výsledek? (14.3.2018)

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) zahájila dne 27.11.2018 kontrolu u společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. jejímž předmětem bylo dodržování povinností v souvislosti s prováděním odborných zkoušek u akreditované osoby a plnění dalších požadavků na výkon činnosti akreditované osoby dle zákona o spotřebitelském úvěru. Během této kontroly byly provedeny mimo jiné 2 kontroly na místě (13.12.2018 v Olomouci a 17.1.2018 v Praze) a řízený pohovor (nahráván na záznamové zařízení) mezi kontrolními pracovníky ČNB a jednateli společnosti. Jako přímý účastník kontroly bych rád ocenil profesionální přístup a věcnou komunikaci kontrolních pracovníků ČNB. Samotný průběh zkoušek nebyl kontrolou nijak ovlivněn.

Kontrola byla formálně ukončena posledním kontrolním úkonem dne 24.1.2018. Následně nám byl 31.1.2018 doručen protokol o kontrole. Z protokolu vyplývá pouze jedno kontrolní zjištění ohledně nahlášení zkušebních místností: „Tím, že kontrolovaná osoba nejméně v době od 22. 5. 2017 do data zahájení kontroly neoznamovala ČNB nové zkušební prostory bez zbytečného odkladu, postupovala v rozporu s § 66 odst. 1 ZSÚ.“
Protokol o kontrole ČNB - obsah
Proti tomuto kontrolnímu zjištění jsme ve spolupráci s advokátní kanceláří podali námitku, která ale byla ředitelem sekce dohledu nad finančním trhem 22.2.2018 zamítnuta. Proto jsme učinili opatření k nápravě a 13.3.2018 jsme doručili ČNB kompletní seznam zkušebních prostor, které byly od 27.3.2013 využity k odborným zkouškám. Protože se snažíme být pro veřejnost i ČNB ve vztahu ke zkouškám maximálně transparentní, rozhodli jsme se úplné znění protokolu zveřejnit v anonymizované podobě.

K dispozici zde: Protokol o kontrole

Je to již téměř rok co se věnujeme přípravným seminářům a certifikacím na spotřebitelské úvěry. Díky těmto zkušenostem a kontrole ČNB máme nyní ještě větší motivaci plně se věnovat certifikacím i následnému vzdělávání.
Jsme rádi, že kontroloři ČNB neshledali u společnosti VECTOR Certifikace žádné závažné porušení zákonů, vyhlášek ani interních předpisů. Je to pro nás signál, že má smysl dělat věci poctivě a svědomitě. I nadále plánujeme udržovat vysokou kvalitu našich služeb vzhledem k zákazníkům a ctít naše heslo: Certifikace s úsměvem.

Autor příspěvku: David Škvára – jednatel společnosti

Adresa bydliště nově vyžadována při registraci na certifikaci (27.2.2018)

Na základě doporučení České národní banky jsme přidali do registračního formuláře na zkoušku další povinná pole týkající se adresy bydliště. Jedná se o ulici s číslem popisným, město, PSČ a zemi. Jedná se o identifikační údaje, které vyžadují zákony (konkrétně DPS, ZSÚ, ZPKT i ZDPZ).
adresa bydliště při registraci na zkoušku

Adresu bydliště vyplňujte podle občanského průkazu, případně uveďte adresu trvalého pobytu v ČR. Dle § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový): „Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale;“
S účinností od 22.5.2018 bude adresa bydliště uvedena na všech vydaných osvědčeních o úspěšném vykonání zkoušky.

Autor příspěvku: Jakub Škvára, jednatel společnosti (vedoucí IT)

ČNB: Prodloužení oprávnění k činnosti IZ a VZ podle ZPKT v roce 2018 (31.1.2018)

Česká národní banka (ČNB) dnes zveřejnila metodiku k prodloužení oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele (IZ) a vázaného zástupce (VZ) podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) v roce 2018. Tato metodika obsahuje mimo jiné:

Povinnosti uhradit správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti podléhají IZ a VZ zaregistrovaní, resp. zapsaní do seznamu do 2. ledna 2018 včetně. Správní poplatek musí být uhrazen již do 3. dubna 2018, přičemž tuto lhůtu nelze prodloužit.
Povolení k činnosti IZ a oprávnění k činnosti VZ trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti IZ nebo ve kterém byl proveden zápis do seznamu VZ.
Investiční zprostředkovatel hradí správní poplatek samostatně.
Poplatníkem správního poplatku za vázaného zástupce je zastoupený.

Kompletní informace k prodoužení oprávnění naleznete na webu ČNB:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/prodlouzeni_opravneni_iz_vz.html

Autor příspěvku: David Škvára – jednatel společnosti
Zdroj: www.cnb.cz

Pilotní testování odborných zkoušek podle ZPKT na ČNB (25.1.2018)

V úterý 23.1.2018 proběhlo na ČNB pilotní ověřování zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT„). Za VECTOR Certifikace se zúčastnili dva zástupci. Akce byla velmi dobře zorganizována a vše proběhlo dle tohoto programu:

  •   9:15 – 10:00 prezence účastníků
  • 10:00 – 10:15 úvod a oficiální zahájení pilotáže, přivítání ze strany ČNB
  • 10:15 – 12:30 průběh pilotáže, postupné přejímání testů a vyplňování online dotazníků v předsálí. Doba trvání podle kategorie zkoušky
  • 12:30 – 13:30 přestávka na oběd
  • 13:30 – 14:30 vyhodnocení, diskuse, předání certifikátů o účasti, občerstvení
  • 15:00 – 16:00 Exkurze do expozice ČNB „Lidé a peníze“

 
Účastníci byli rozděleni do dvou skupin podle toho, jak dlouho působí na kapitálovém trhu (praxe). V souladu se zněním § 14a a § 14b ZPKT jsou stanoveny 2 skupiny odbornosti, na které bude vázáno prokázání odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu:

A: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT
60 teoretických otázek – znalosti
3 případové studie á 5 otázek – dovednosti
Časový limit: 135 minut

B: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT
92 teoretických otázek – znalosti
3 případové studie á 5 otázek – dovednosti
Časový limit: 180 minut

Zkouška byla písemná a po obědě se účastnici dozvěděli celkové výsledky od pořadatelů akce. V první A skupině ze 13 osob neuspěl nikdo, ve druhé B skupině bylo ze 30 osob úspěšných 7 účastníků, což představuje pouze 23 %. V první skupině byl průměrný výsledek 52 %, ve druhé pak 66 %. Ze zveřejněných údajů bylo zřejmé, že zkouška bude těžká a bez důkladné přípravy nemá smysl zkoušku absolvovat. Opět se ukázalo, že za nejtěžší jsou považovány otázky typu MULTIPLE CHOICE, kde jsou 1 až 4 správné odpovědi.
V průběhu akce byly zodpovězeny četné dotazy z publika. Zeptal jsem se, kolik aktualizací otázek předpokládá ČNB v případě investic. Odpověď od zástupce ČNB zněla, že se předpokládá aktualizace pouze jednou ročně. (Pozn. Například v roce 2017 proběhly u spotřebitelských úvěrů 4 aktualizace otázek, přičemž vzniklo mnoho dotazů na akreditované osoby, zda již mají aktualizované otázky v E-learningu a co bude na nejbližším termínu vlastně zkoušet.)
Odpoledne byly na webu EFPA zveřejněny výsledky každého jednotlivce. Na závěr obdrželi účastníci od pořadatelů Certifikát o účasti na pilotním testování.

Certifikát o účasti na pilotním testování ZPKTTéma certifikací zkoušek odborné způsobilosti podle ZPKT je pro nás důležité, protože jsme již 3.1.2018 podali žádost o akreditaci na ČNB a usilovně se na certifikace chystáme. K dispozici bude 1 000 teoretických otázek a 80 případových studií. Předpoklad zahájení zkoušek (dle názoru pořadatelů akce) je duben/květen 2018.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Akreditace na penzijní zkoušky prodloužena (11.1.2018)

Česká národní banka rozhodla dne 8. ledna 2018 ve věci žádosti o prodloužení akreditace takto:
Společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. se podle § 86 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření prodlužuje akreditace opravňující pořádat zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření. Akreditace se podle § 86 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření prodlužuje na dobu 5 let.

Autor příspěvku: David Škvára, jednatel společnosti

Žádost o akreditaci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu podána! (3.1.2018)

Ve středu 3. ledna 2018 byla prostřednictvím datové zprávy České národní bance doručena žádost o akreditaci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Samotná žádost obsahuje celkem 35 příloh strukturovaných podle vyhlášky č. 309/2017 Sb., o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. VECTOR Certifikace s.r.o. tímto krokem rozšiřuje svou působnost o investiční zkoušku. O rozhodnutí ČNB o této žádosti vás budeme informovat.

Nyní již usilovně pracujeme na E-learningu, který bude pro první zájemce připraven během následujících měsíců. Čekáme také na zveřejnění souboru zkouškových otázek Českou národní bankou, které odhadujeme na březen až duben 2018. Pilotní testování souboru zkouškových otázek proběhne 23.1.2018.

Autor příspěvku: David Škvára, jednatel společnosti

Často kladené otázky ke zkouškám na investice (podle ZPKT) (20.11.2017)

Množí se nám otázky ohledně novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), zejména v kontextu se zkouškami, které tento zákon přináší. Proto jsme vybrali ty nejčastější z nich a nechali si vypracovat odpovědi s uvedením příslušného odkazu na paragraf novely zákona. Jedná se konkrétně o tyto otázky:

1) Kdy vypíšete první termíny na zkoušek na investice?
2) Kdy začne platit novela zákona (ZPKT)?
3) Musím zkoušku opakovat když jsem ji složil před 3.1.2018?
4) Když jsem nestihl složit zkoušku do 3.1.2018, co mě čeká?
5) Jak je to s prokazováním maturitní zkoušky („všeobecných znalostí“)?
6) Které činnosti při poskytování investičních služeb vyžadují složení odborné zkoušky podle ZPKT?
7) Jaké informační povinnosti vůči ČNB má investiční zprostředkovatel (IZ) od ledna 2018?

Kompletní odpovědi naleznete v sekci FAQ na stránce ohledně investičních zkoušek.
https://www.vectorcertifikace.cz/zkousky-investice/#FAQ

Autor příspěvku: David Škvára – jednatel společnosti

ČNB: aktualizace zkouškových otázek na spotřebitelské úvěry (15.11.2017)

Dnes 15. listopadu 2017 zveřejnila ČNB aktualizovanou verzi souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 69 odst 1. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. My jako akreditovaná osoba musíme tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od jejího zveřejnění. Vzhledem k aktuálně plánovaným termínům zkoušek jsme se rozhodli aktualizaci provést dne 14.12.2017.
Tato aktualizace se netýká otázek na doplňkové penzijní spoření.

Termíny zkoušek se stávající verzí otázek:
21. listopadu 2017
27. listopadu 2017
13. prosince 2017

Aktualizace otázek: 14. prosince 2017

Termíny zkoušek s aktualizovanou verzí otázek:
17. ledna 2018
30. ledna 2018

Tato informace je též k dispozici v E-learningu, ihned po přihlášení. O případných dalších změnách vás budeme informovat.
Všechny verze zkouškových otázek na spotřebitelské úvěry naleznete na webu ČNB.
Děkujeme vám za pochopení.

Autor příspěvku: David Škvára – jednatel společnosti