Zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

 

Vlivem transpozice evropské směrnice IDD nový zákon o distribuci pojištění a zajištění přináší mimo jiné zásadní změnu v režimu prokazování odborné způsobilosti. Připravovaný návrh zákona předpokládá systém akreditovaných osob s 6 skupinami odbornosti.
Návrh zákona také nově zavádí následné vzdělávání: Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

NOVINKA! Kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Tento kurz je vhodný jako podklad pro čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění. Více o kurzu.

TERMÍNY ZKOUŠEK

 

Ceník zkoušek – pojištění Cena včetně DPH
Odborná zkouška – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) 1 700 Kč
Odborná zkouška – Životní pojištění (120 min) 1 600 Kč
Odborná zkouška – Pojištění motorových vozidel (90 min) 1 500 Kč
Odborná zkouška – Neživotní občanské pojištění (120 min) 1 600 Kč
Odborná zkouška – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) 1 600 Kč
Odborná zkouška – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min) 1 700 Kč
Odborná zkouška – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min) 1 600 Kč
Odborná zkouška – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min) 1 700 Kč
Odborná zkouška – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min) 1 700 Kč
Přístup do online přípravného kurzu na Certifikaci (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) 1 700 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny pracovníky a vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven a zajišťoven.
finanční poradce, zprostředkovatele, poskytovatele, prodejce a distributory pojištění a zajištění.
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo alespoň 3 roky praxe

 

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika

 

Příprava na zkoušku

Pro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho online přípravného kurzu na Certifikaci. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.

 

Průběh a obsah zkoušky

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška je písemná a skládá se z teoretické a praktické části.
 • Odpovědi na testové otázky ve formě tištěného testu jsou vyplňovány do standardizovaného odpovědního formuláře.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč ihned na termínu vytištěné Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

 

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

 

Typy zkoušek

Zákon č. 170/2018 Sb., rozlišuje v zásadě 6 skupin odbornosti (dle § 57 odst. 1 zákona):

 • a) distribuce životního pojištění
 • b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“)
 • c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, (dále jen „neživotní občanské pojištění„)
 • d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, (dále jen „neživotní pojištění podnikatelů“)
 • e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik
 • f) distribuce zajištění (není standardizovaná odborná zkouška – Dle § 56 odst. 4: Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe.)

 
Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle písm. e) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle písm. b) až d).
Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle písm. d) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle písm. b) a c).
Osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro skupinu odbornosti podle písm. c) se prokazují také odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti podle písm. b).

Základní odborné zkoušky na pojištěníDle § 8 vyhlášky č. 195/2018 Sb., existují tyto typy odborné zkoušky:
Základní typy zkoušek

 
Kombinované typy zkoušek

 Kombinace typů zkoušek na pojištění

 

Životní pojištění (120 min)

Odborná zkouška pouze pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut

 

Pojištění motorových vozidel (90 min)

Odborná zkouška pouze pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, podle § 8 odst. 1 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 40 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 30 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 10 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 53 z celkového počtu 70 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 90 minut

 

Neživotní občanské pojištění (120 min)

Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 8 odst. 2 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

 • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut

 

Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona a podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

 

Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, podle § 8 odst. 4 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel, Neživotní občanské pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů.

 • Teoretická část obsahuje 72 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 54 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 18 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 90 z celkového počtu 120 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 150 minut

 

Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)

Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel (pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 5 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • 32 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 1 případová studie v praktické části je z oblasti pojištění motorových vozidel.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

 

Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního občanského pojištění (neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona č. 170/2018 Sb.), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního občanského pojištění.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního občanského pojištění.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

 

Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů (neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního pojištění podnikatelů.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního pojištění podnikatelů.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

 

Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)

Tato zkouška zahrnuje všechny odborné zkoušky v sektoru pojištění.
Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pojištění velkých pojistných rizik.
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti pojištění velkých pojistných rizik.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

 

Podmínky složení zkoušky

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

 

Následné vzdělávání

Zákon také nově zavádí následné vzdělávání:
Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55.

Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

 

FAQ – často kladené otázky

Protože se na nás často obracíte s různými dotazy ohledně nového zákona, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich:

1) Kdy vypíšete první termíny zkoušek na pojištění?

Zkoušky na pojištění můžete absolvovat na kterémkoli vypsaném termínu.

 

2) Co se pro mě změní s novým zákonem o distribuci pojištění (č. 170/2018 Sb.), který nabude účinnosti pravděpodobně již 1. prosince 2018?

Novým požadavkem na distributory bude alespoň středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo alespoň 3 roky praxe zprostředkovávání pojištění před nabytím účinnosti zákona nebo dokončení středoškolského vzdělání během 42 měsíců po nabytí účinnosti zákona. To by v případě účinnosti 1.12.2018 znamenalo dokončit středoškolské vzdělání do 3,5 let – tedy do 1. června 2022.

Pojišťovací zprostředkovatelé musí do 4 měsíců od nabytí účinnosti nového zákona (tj. do 1. dubna 2019) získat podle něj oprávnění k činnosti od ČNB, jinak jim zanikne.

Vázaní zástupci a doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé, které oznámí zastoupený pojišťovací zprostředkovatel či pojišťovna České národní bance ve lhůtě 4 měsíců od účinnosti zákona (tj. do 1. dubna 2019), budou moci činnost provozovat, dokud ČNB o jejich registraci nerozhodne.

Pojišťovací agenti a makléři budou automaticky zapsáni ČNB dva měsíce po nabytí účinnosti nového zákona, tj. do 1. února 2019, pokud se agent či makléř nerozhodne ukončit zprostředkování. Pokud by dále již agent či makléř zprostředkovávat pojištění nechtěl, musí tuto skutečnost oznámit ČNB do jednoho měsíce po účinnosti zákona – tedy do 1. ledna 2019.

Další změnou bude povinné složení zkoušek a certifikace. Pro ty, kdo na trhu působí, je určeno dvouleté přechodné období, tedy do 1. prosince 2020. Noví zprostředkovatelé budou moci během tohoto období prokázat odbornou způsobilost čestným prohlášením. Důvodem je také to, že akreditované osoby, které budou zkoušky provádět, mohou zažádat o akreditaci až po účinnosti zákona, a také zkouškové otázky bude muset ČNB ve spolupráci s vybraným dodavatelem připravit a otestovat. Očekáváme tedy podobný postup jako u investičních zprostředkovatelů.

Zdroj P. Zámečník

 

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Online přípravný kurz na Certifikaci
Kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!
Pozn. Informace uvedené na této stránce jsou volným vyjádřením názorů autorů na danou věc a v žádném případě není možné je brát jako výklad zákona.