Zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

 

Úvěrové produkty prošly 1.12.2016 velkými změnami, kdy vstoupil v účinnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tento zákon s sebou mimo jiné přináší větší ochranu pro spotřebitele, regulaci poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů prostřednictvím ČNB společně se zavedením registrů a povinných odborných zkoušek. Více informací o těchto změnách se dozvíte v krátkém videu.

TERMÍNY ZKOUŠEK

 

Název produktu – Cena produktu Cena včetně DPH
ZSU-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min) 1 700 Kč
ZSU-JNB – Úvěr jiný než na bydlení (120 min) 1 600 Kč
ZSU-VAZ – Vázaný spotřebitelský úvěr (90 min) 1 500 Kč
ZSU-BYD – Úvěr na bydlení (120 min) 1 600 Kč
Přístup do online přípravného kurzu na Certifikaci (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) 250 Kč
Přípravný seminář na Certifikaci – úvěry (včetně RED 50) 1 499 Kč
Publikace: Spotřebitelské úvěry 2017 (studijní materiál) 250 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

OZ- Odborná zkouška

 

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, poskytovatele, prodejce a distributory úvěrových produktů. Povinnost vykonat odbornou zkoušku vznikla 1.12.2016
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo alespoň 3 roky praxe (počítáno k 1.12.2016) nebo dokončit střední vzdělání s maturitní zkouškou do 1.6.2020 (viz §176 zákona o spotřebitelských úvěrech).

Osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr si odborné znalosti a dovednosti udržují.

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru
 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
 • Zahraniční zprostředkovatel
 • Další instituce oprávněné poskytovat úvěry podle zákona o platebním styku

 

Příprava na zkoušku

SPOTŘEBITEKSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 257/2016 Sb.Pro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho online přípravného kurzu na Certifikaci. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.

Online přípravný kurz na Certifikaci

Dále nabízíme Přípravný seminář na Certifikaci – úvěry od 9 do 12 hodin. Na semináři společně probereme tyto klíčová témata: Legislativní rámec, Dohled nad trhem spotřebitelských úvěrů, Právní aspekty – vymáhání, exekuce, soudní výkon rozhodnutí, Doplňkové služby – pojištění, Finanční matematika, Příklady výpočtů v testu, Jak pracovat s případovou studií, Ukázková případová studie a Na co si dát pozor – zkušenosti našeho lektorského týmu.

Vydali jsme pro vás také tištěnou publikaci SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, která vás bezpečně připraví na tuto obtížnou zkoušku.

 

Průběh a obsah zkoušky

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

Zákon rozlišuje v zásadě 3 skupiny odbornosti:

 • A) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení – § 60 odst. 4 písm. a)
 • B) Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru – § 60 odst. 4 písm. b)
 • C) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení – § 60 odst. 4 písm. c)

Přičemž skupina odbornosti A) zahrnuje také skupinu odbornosti B)

Zkoušky jsou rozděleny podle těchto skupin odbornosti na 4 základní typy:

 

ZSU-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min)

Tato zkouška zahrnuje všechny 3 skupiny odbornosti podle zákona a opravňuje tak k poskytování a zprostředkování všech typů úvěrů.

 • Časový limit zkoušky je 180 minut
 • Teoretická část obsahuje 92 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 69 otázek v teoretické části má pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • 23 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny 2 body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s 5 otázkami a jsou hodnoceny 2 body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 109 z celkového počtu 145 bodů.
 • Body se neodečítají.

 

ZSU-JNB – Odborná zkouška zaměřená na úvěr jiný než na bydlení (120 min)

Tato zkouška automaticky zahrnuje také skupinu vázaný spotřebitelský úvěr. Úvěr jiný než na bydlení bývá poskytován bankou jako účelový nebo neúčelový úvěr.

 • Časový limit zkoušky je 120 minut
 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny 2 body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s 5 otázkami a jsou hodnoceny 2 body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Body se neodečítají.

 

ZSU-VAZ – Odborná zkouška zaměřená na vázaný spotřebitelský úvěr (90 min)

Tato odborná zkouška je vhodná pro všechny zprostředkovatele, prodejce a distributory úvěrů, které jsou vázány na koupi zboží nebo poskytnutí služby. Platí, že spotřebitelský úvěr je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí služby, pokud je určen výhradně k financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí určité služby. Nejčastěji prodejci bílého zboží, autobazary atd.

 • Časový limit zkoušky je 90 minut
 • Teoretická část obsahuje 32 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 24 otázek v teoretické části má pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • 8 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny 2 body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s 5 otázkami a jsou hodnoceny 2 body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 45 z celkového počtu 60 bodů.
 • Body se neodečítají.

 

ZSU-BYD – Odborná zkouška zaměřená na úvěr na bydlení (120 min)

 • Časový limit zkoušky je 120 minut
 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny 2 body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s 5 otázkami a jsou hodnoceny 2 body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Body se neodečítají.

 

Podmínky složení zkoušky

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

 

Podmínky složení odborné zkoušky jsou přehledně znázorněné v následující tabulce:

ZSU-ABC – souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min) celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 69 otázek za 1 bod 69 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 23 otázek za 2 body 46 bodů
Praktická část (případové studie) 15 otázek za 2 body 30 bodů 60 %
ZSU-JNB – úvěr jiný než na bydlení (120 min)     celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 45 otázek za 1 bod 45 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 15 otázek za 2 body 30 bodů
Praktická část (případové studie) 10 otázek za 2 body 20 bodů 60 %
ZSU-VAZ – vázaný spotřebitelský úvěr (90 min)     celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 24 otázek za 1 bod 24 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 8 otázek za 2 body 16 bodů
Praktická část (případové studie) 10 otázek za 2 body 20 bodů 60 %
ZSU-BYD– úvěr na bydlení (120 min)     celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 45 otázek za 1 bod 45 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 15 otázek za 2 body 30 bodů
Praktická část (případové studie) 10 otázek za 2 body 20 bodů 60 %

 

FAQ – často kladené otázky

Protože se na nás často obracíte s různými dotazy ohledně nového zákona, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich:

1) Koho se tato certifikace týká?

Odbornou způsobilost musí splňovat osoba, která je s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru v pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu nebo správní rady poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jsou za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní.

 

2) Založil jsem teď společnost, která bude zprostředkovávat úvěry. Já jsem jediný jednatel, vím, že jako jednatel tyto zkoušky musím složit. Moje společnost tedy bude muset být i registrována?

Pokud byla založená společnost ještě před 1.12.2016 včetně registrace u Živnostenského úřadu – živnost poskytování úvěrů, platí, že do 28.2.2017 musí vaše společnost podat žádost o zapsání do registru samostatných zprostředkovatelů (v případě že to nestihnete, živnost tímto zaniká). Jednodušší varianta je kontaktovat jiné zprostředkovatelské společnosti (tzv. brokerpooly) které sdružují podnikatele vaší velikost a dohodnout se na možné spolupráci v pozici vázaného zástupce – též třeba stihnout do 28.2.2017.
V případě že vaše společnost byla založena po 1.12.2016 nebo nemá živnostenské oprávnění na zprostředkování úvěrů musíte nově splňovat všechny podmínky podle nového zákona a nevztahuje se na vás možnost využít přechodné období a zároveň pro vás neplatí lhůta pro podání žádosti

 

3) Kterou skupinu odbornosti si mám vybrat?

Pro většinu poradců, kteří poskytují komplexní finanční poradenství je nejvhodnější zvolit souhrnnou zkoušku, která pokrývá celý trh poskytování a zprostředkování úvěrů. Pokud je vaše činnost orientována pouze na zprostředkování hypoték, bude vám stačit skupina „na bydlení“. Vázané spotřebitelské úvěry jsou pak spojeny s prodejem zboží a výrobků „na splátky“.

 

4) Co je to odborná způsobilost?

Odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

 

5) Proč bych měl dělat zkoušku u společnosti VECTOR Certifikace?

VECTOR Certifikace s.r.o. má již zkušenosti s certifikací penzijních produktů. Doposud certifikovala v rámci celé ČR přes 5 000 poradců a úspěšnost složení zkoušky činí 90 %. Pořádá doplňkové vzdělávací semináře před zkouškou. Pro větší skupiny poradců a významné firmy poskytuje slevy. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o vykonání odborné zkoušky.

 

6) Jak to bude s poradci/makléři, kteří nemají maturitu. Bude jim stačit pouze praxe? A co v případě, že nemá makléř maturitu ani praxi. A co v přechodném období, budou moci prodávat?

Podle § 176 odst. 3: Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly spotřebitelský úvěr, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr přímo podílely na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo byly za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědné, nejsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2.
A v případě, že poradce nesplňuje tuto podmínku 3 let praxe, vztahuje se na něj § 176 odst. 2: Poskytovatel a zprostředkovatel a jejich pracovníci jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2 nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Tyto osoby musí do 1.6.2020 získat potřebný doklad – maturitní vysvědčení. Do té doby dle našeho názoru mohou poskytovat nebo zprostředkovávat úvěry podle platné legislativy.

 

7) Kdo může pořádat tyto zkoušky?

Zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti může pořádat pouze akreditovaná osoba, tedy ten, komu byla Českou národní bankou udělena akreditace. Společnosti VECTOR Certifikace byla udělena akreditace 24.4.2017.

 

8) Stal jsem se OSVČ. Rozjel jsem e-shop. Chtěl bych časem zákazníkům nabídnout i platit zboží na splátky. Do předmětu podnikání jsem si tedy zapsal i „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Jenomže na úřadě mi bylo řečeno, že pro poskytování této služby musím prokázat odborné znalosti a dovednosti – test. Co to pro mě znamená?

Nově od 1.12.2016 vchází v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru. Tento zákon nově zavádí podmínky pro „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Ve vašem případě se pravděpodobně bude jednat o tzv. Vázaný spotřebitelský úvěr – tedy úvěr vázaný na konkrétní zboží či službu. V tomto ohledu bych vám doporučil kontaktovat poskytovatele úvěru (banku apod.) která vám jistě poskytne všechny informace ohledně této situace a následně vás zapíše do registru ČNB jako Zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru.

 

9) Jak se mohu na zkoušku připravit?

VECTOR Certifikace nabízí svým zákazníkům online přípravný kurz na Certifikaci – kde jsou dostupné všechny zkušební otázky doplněné o výukové materiály v textové podobě. Kromě toho pracujeme na vydání další publikaci v rámci Edice finančního poradce, tentokrát na téma: Spotřebitelské úvěry. Dále nabízíme možnost zúčastnit se přípravného semináře na Certifikaci – úvěry před zkouškou.

 

10) Ze zákona vyplývá: “V případě, že bude osoba oznámená jako vázaný zástupce více zastoupenými, bude Českou národní bankou zapsána do registru pro prvního zastoupeného, který ji oznámil.” Jak bude v praxi probíhat zápis poradců, kteří spolupracují s více společnostmi?

Veškeré náležitosti formulářů pro registraci VZ lze nalézt v metodice na webu ČNB. V praxi to bude o interní komunikaci a pokud má VZ vazbu na více nadřízených, měl by postupovat proaktivně.

 

11) Jak probíhá prokazování odborné způsobilosti u právnických osob?

Prokazování odborné způsobilosti u právnických osob bude vždy závislé od konkrétního případu. Rozsah konkrétních osob, tedy počet členů statutárního orgánu případně počet osob ve vedoucích pozicích daného subjektu, které budou muset splňovat podmínky stanovené zákonem pro provozování činnosti, pak bude záviset především na struktuře dané právnické osoby, rozdělení jednotlivých činností a odpovědnosti za ně uvnitř firmy.

 

12) Do kdy je nutné splnit odbornou způsobilost?

Do 1.12.2018 lze odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr.
Pro nově příchozí osoby do sektoru je nutné odbornou způsobilosti prokázat ještě před registrací na ČNB.

 

13) Máme společnost, která je Vázaným zástupcem. Jsme dva jednatelé, stačí certifikace jednomu z nás nebo musíme mít oba?

Bohužel nemůžeme poskytnout výklad zákona z důvodu právní odpovědnosti za radu.
Nicméně jsme se již setkali s oběma modely, kdy v některých případech byla kompletní odpovědnost směřována pouze na jednoho jednatele. Ve většině případů ale firmy volí možnost, kdy kompletně vyhoví zákonu a certifikaci vykonají všechny osoby ve výkonných pozicích, aby předešli možnému jinému výkladu ČNB.

 

14) Pokud bych udělal testy na spotřebitelský úvěr a pak odešel do jiné společnosti, musel bych dělat testy znovu? Případně neplatí se něco navíc?

Ne. Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky je vystaveno na vaše jméno a můžete ho použít pro jakoukoliv společnost jako doklad své odborné způsobilosti.

 

15) Mám úspěšně splněnou zkoušku zaměřenou na Úvěr na bydlení (případně Úvěr jiný než na bydlení) a potřebuji Souhrnnou zkoušku pro všechny skupiny úvěrů, jakou zkoušku musím skládat?

V takovém případě stačí složit pouze zkoušku zaměřenou na Úvěr jiný než na bydlení, pokud jste v minulosti složili zkoušku na Úvěr na bydlení.
Případně stačí složit zkoušku zaměřenou na Úvěr na bydlení, pokud jste v minulosti složili zkoušku na Úvěr jiný než na bydlení.

 

16) Musí mít subjekt, který zprostředkovává úvěry pro právnické osoby, zkoušku podle zákona 257/2016 Sb.?

Zákon 257/2016 Sb. upravuje pravidla poskytování a zprostředkovávání úvěrů pro spotřebitele. Právnická osoba není spotřebitel, takže subjekt, který zprostředkovává úvěry pro právnické osoby nemusí mít zkoušku podle zákona 257/2016 Sb.

 

17) Kolik zkouškových otázek obsahují jednotlivé skupiny odbornosti?

Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (180 min):
Počet teoretických otázek: 861
Počet případových studií: 70, celkem tedy 350 otázek případových studií

Zkouška zaměřená na úvěr jiný než na bydlení (120 min)
Počet teoretických otázek: 675
Počet případových studií: 34, celkem tedy 170 otázek případových studií

Zkouška zaměřená na úvěr na bydlení (120 min)
Počet teoretických otázek: 811
Počet případových studií: 41, celkem tedy 205 otázek případových studií

Vázaný spotřebitelský úvěr (90 min)
Počet teoretických otázek: 646
Počet případových studií: 32, celkem tedy 160 otázek případových studií

Počty zkouškových otázek pro jednotlivé skupiny odbornosti jsou platné pro soubor zkušebních otázek od ČNB ze dne 23.1.2019.
Počet se po aktualizaci zkouškových otázek od ČNB může změnit.

 

18) Složil jsem úspěšně odbornou zkoušku, co nyní musím udělat, abych byl registrován na ČNB a mohl nabízet finanční produkty?

Po úspěšném absolvování odborné zkoušky od nás obdržíte Osvědčení o vykonání odborné zkoušky (certifikát). Osvědčení si stáhnete přímo ve svém uživatelského účtu pod odkazem Absolvované zkoušky a kurzy. Registraci na ČNB zařizuje společnost, u které jste vedeni jako vázaný zástupce, té předáte osvědčení o vykonání zkoušky a registraci provede za Vás. Následně zaplatíte registrační poplatek ČNB.

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Učebnice na zkoušku
Online přípravný kurzu na Certifikaci

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!

Pozn: Informace uvedené na této stránce jsou vyjádřením názoru pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud, či správní orgán (například Česká národní banka), mohou zaujímat odlišný názor