Zkouška podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Parlament ČR schválil novelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Novela zavádí od 3.1.2018 prokazování odborných znalostí a dovedností distributorů na kapitálovém trhu prostřednictvím odborné zkoušky u osoby akreditované Českou národní bankou, přičemž standardy odborné způsobilosti stanoví na základě zákona Česká národní banka vyhláškou.

TERMÍNY ZKOUŠEK

Název produktu Cena produktu včetně DPH
INV-ZPRInvestiční zprostředkovatel (135 min) 1 600 Kč
INV-ABCSouhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min) 1 700 Kč
Přístup do online přípravného kurzu na Certifikaci (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) 250 Kč
Přípravný videokurz na zkoušku ZPKT 790 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, poskytovatele, prodejce a distributory investic.
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo alespoň 5 let praxe (viz FAQ otázka 5).

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Obchodník s cennými papíry
 • Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele

Příprava na zkoušku

Pro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho online přípravného kurzu na Certifikaci. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.
Dále připravujeme k vybraným termínům dopolední přípravný seminář od 9 do 12 hodin..

Průběh a obsah zkoušky

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

Zákon rozlišuje v zásadě 2 skupiny odbornosti:

 • Poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
 • Poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

INV-ZPR – Investiční zprostředkovatel (135 min)

Dle § 29 odst. 3 ZPKT: Investiční zprostředkovatel smí poskytovat jen hlavní investiční služby:
(1) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a
(2) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů a to pouze ve vztahu k
(a) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
(b) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
(c) dluhopisům vydaným Českou republikou,
(d) hypotečním zástavním listům nebo
(e) dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

INV-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min)

Zkouška zaměřená na poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT.

 • Teoretická část obsahuje 92 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 69 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 23 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 109 z celkového počtu 145 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Podmínky složení zkoušky

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

Podmínky složení odborné zkoušky jsou přehledně znázorněné v následující tabulce:

INV-ZPR – Investiční zprostředkovatel (135 min) celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 45 otázek za 1 bod 45 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 15 otázek za 2 body 30 bodů
Praktická část (případové studie) 15 otázek za 2 body 30 bodů 60 %
INV-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min) celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 69 otázek za 1 bod 69 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 23 otázek za 2 body 46 bodů
Praktická část (případové studie) 15 otázek za 2 body 30 bodů 60 %

FAQ – často kladené otázky

Protože se na nás často obracíte s různými dotazy ohledně nového zákona, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich:

1) Musím zkoušku opakovat když jsem ji složil před 3.1.2018?

2) Jak je to s prokazováním maturitní zkoušky („všeobecných znalostí“)?

3) Které činnosti při poskytování investičních služeb vyžadují složení odborné zkoušky podle ZPKT?

4) Jaké informační povinnosti vůči ČNB má investiční zprostředkovatel (IZ) od ledna 2018?

5) Zanikne vázanému zástupci oprávnění k činnosti dle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT i tehdy, pokud za něj zastoupený řádně a včas zaplatil správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti, pokud zanikne oprávnění k činnosti zastoupeného?

6) Může fyzická osoba, která vykonává činnost investičního zprostředkovatele, být současně členem vedoucího orgánu jiného investičního zprostředkovatele? Může být v jiném investičním zprostředkovateli v postavení jiného pracovníka nebo společníka? Liší se nějak pravidla pro vázané zástupce?

7) Vystudoval jsem finanční poradenství – mám povinnost k vykonání zkoušky investičního zprostředkovatele?

8) Složil jsem úspěšně odbornou zkoušku, co nyní musím udělat, abych byl registrován na ČNB a mohl nabízet finanční produkty?

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Online přípravný kurz na Certifikaci
Které činnosti při poskytování investičních služeb vyžadují složení odborné zkoušky podle ZPKT?

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!

Pozn: Informace uvedené na této stránce jsou vyjádřením názoru pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud, či správní orgán (například Česká národní banka), mohou zaujímat odlišný názor