Zkouška podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Parlament ČR schválil novelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Novela zavádí od 3.1.2018 prokazování odborných znalostí a dovedností distributorů na kapitálovém trhu prostřednictvím odborné zkoušky u osoby akreditované Českou národní bankou, přičemž standardy odborné způsobilosti stanoví na základě zákona Česká národní banka vyhláškou.

TERMÍNY ZKOUŠEK

Název produktu Cena produktu včetně DPH
OZ: INV-ZPRInvestiční zprostředkovatel (135 min) 1 600 Kč
OZ: INV-ABCSouhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min) 1 700 Kč
Přístup do online přípravného kurzu na Certifikaci (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) 250 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

OZ-Odborná zkouška

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, poskytovatele, prodejce a distributory investic.
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo alespoň 5 let praxe (viz FAQ otázka 5).

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Obchodník s cennými papíry
 • Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele

Příprava na zkoušku

Pro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho online přípravného kurzu na Certifikaci. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.
Dále připravujeme k vybraným termínům dopolední přípravný seminář od 9 do 12 hodin..

Průběh a obsah zkoušky

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

Zákon rozlišuje v zásadě 2 skupiny odbornosti:

 • Poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
 • Poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

INV-ZPR – Investiční zprostředkovatel (135 min)

Dle § 29 odst. 3 ZPKT: Investiční zprostředkovatel smí poskytovat jen hlavní investiční služby:
(1) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a
(2) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů a to pouze ve vztahu k
(a) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
(b) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
(c) dluhopisům vydaným Českou republikou,
(d) hypotečním zástavním listům nebo
(e) dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

INV-ABC – Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min)

Zkouška zaměřená na poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT.

 • Teoretická část obsahuje 92 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 69 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 23 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 109 z celkového počtu 145 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Podmínky složení zkoušky

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % dosažitelných bodů
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části

Podmínky složení odborné zkoušky jsou přehledně znázorněné v následující tabulce:

OZ: INV-ZPR – Investiční zprostředkovatel (135 min) celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 45 otázek za 1 bod 45 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 15 otázek za 2 body 30 bodů
Praktická část (případové studie) 15 otázek za 2 body 30 bodů 60 %
OZ: INV-ABC –  Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min) celkem podmínka složení
Teoretická část jedna (1) správná odpověď 69 otázek za 1 bod 69 bodů 60 % celkově 75 %
Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí 23 otázek za 2 body 46 bodů
Praktická část (případové studie) 15 otázek za 2 body 30 bodů 60 %

FAQ – často kladené otázky

Protože se na nás často obracíte s různými dotazy ohledně nového zákona, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich:

1) Kdy vypíšete první termíny na zkoušek na investice?

Dne 14.6.2018 udělila Česká národní banka akreditaci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu společnosti VECTOR Certifikace s.r.o. Již nyní se můžete přihlásit na tento typ certifikace na kterýkoliv vypsaný termín po 30.6.2018.

2) Kdy začne platit novela zákona (ZPKT)?

Účinnost zákona je stanovena na 3.1.2018, tímto dnem začíná účinkovat většina změn, které tato novela přináší včetně povinnosti složit zkoušku u akreditované osoby.

3) Musím zkoušku opakovat když jsem ji složil před 3.1.2018?

Ne, všechny zkoušky vykonané do 3.1.2018 jsou uznány jako odborné zkoušky podle novely zákona.
Dle Čl. 2 bod 16. zákona č. 204/2017 Sb.: Fyzická osoba, která přede dnem nabytí účinností tohoto zákona vykonala odbornou zkoušku uznanou na základě § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která má potřebné znalosti a dovednosti v rozsahu uznané zkoušky podle § 14b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 14b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na tuto osobu nepoužije.

4) Když jsem nestihl složit zkoušku do 3.1.2018, co mě čeká?

Do 3.1.2020 musíte složit odbornou zkoušku u akreditované osoby dle novelizovaných pravidel (2 typy zkoušek, otázky s 1 správnou odpovědí, otázky s více správnými odpověďmi a případové studie). Mezitím můžete zprostředkovávat investice na základě „čestného prohlášení“.
Dle Čl. 2 bod 15. zákona č. 204/2017 Sb.: Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby odpovídá za to, že osoby, o nichž učinila čestné prohlášení podle věty první, mají potřebné odborné znalosti a dovednosti.

5) Jak je to s prokazováním maturitní zkoušky („všeobecných znalostí“)?

Pokud máte alespoň 5 let praxe v investičním poradenství nemusíte prokazovat vykonání maturitní zkoušky vůbec.
Dle Čl. 2 bod 14. zákona č. 204/2017 Sb.: Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 5 let poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, není povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud máte alespoň 1 rok praxe v investičním poradenství musíte prokázat vykonání maturitní zkoušky do 42 měsíců (do 3.7.2021).
Dle Čl. 2 bod 13. zákona č. 204/2017 Sb.: Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, je povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud máte méně než 1 rok praxe v investičním poradenství musíte prokázat vykonání maturitní zkoušky již při registraci na ČNB.

6) Které činnosti při poskytování investičních služeb vyžadují složení odborné zkoušky podle ZPKT?

ČNB vydala komplexní odpověď, která obsahuje zásady a příklady, podle kterých lze určit zda u dané činnosti je či není vyžadována odborná zkouška.
Kompletní odpověď ČNB naleznete zde: Povinnost složení odborné zkoušky podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

7) Jaké informační povinnosti vůči ČNB má investiční zprostředkovatel (IZ) od ledna 2018?

 • IZ informuje ČNB o významných změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.
 • IZ má vůči ČNB zároveň povinnost informovat o jakékoliv změně týkající se vedoucího orgánu IZ nebo jeho členů, a to 1 měsíc před provedením této změny, případně bez odkladu po změně, která nastala nezávisle na vůli IZ.
 • Pravidelné informační povinnosti se na IZ v současnosti neuplatní, ale odpovídající informace o poskytovaných službách, přijatých a předaných pokynech, finanční situaci a výsledcích hospodaření musí IZ mít k dispozici a poskytnout ČNB na vyžádání.

Kompletní odpověď ČNB naleznete zde: Informační povinnost investičního zprostředkovatele vůči ČNB.

8) Do kdy trvá oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce registrovaných do 2. 1. 2018 a kdy je splatný správní poplatek za prodloužení oprávnění?

Investiční zprostředkovatel, který byl registrován do 2. 1. 2018 včetně, musí po tomto datu uhradit správní poplatek podle § 30b ZPKT, resp. přechodných ustanovení Novely ZPKT, a to nejpozději do 3. 4. 2018. Ve stejné lhůtě musí být zaplacen správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti dříve registrovaného vázaného zástupce.
Pokud bude poplatek uhrazen, bude oprávnění investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce trvat do 31. 12. 2019; jinak zaniká ke dni 31. 12. 2018.
Další prodloužení o 12 měsíců (tj. na kalendářní rok 2020) bude možné provést úhradou poplatku v roce 2019 ve standardních lhůtách podle poznámky v položce 65 přílohy zákona o správních poplatcích.
Kompletní odpověď ČNB naleznete zde: Trvání oprávnění investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce a splatnost udržovacího poplatku podle přechodných ustanovení novely ZPKT od 3. 1. 2018.

9) Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost vázaného zástupce a jeho pracovníků v přechodném období od ledna 2018 do složení odborné zkoušky požadované ZPKT?

Podstatná je odpovědnost zastoupeného za zajištění skutečné odbornosti v tomto přechodném období. ZPKT ukládá zastoupenému povinnost zajistit odbornou způsobilost jeho vázaných zástupců a jejich pracovníků. Pokud má zastoupený povinnost ověřovat odbornou způsobilost vázaných zástupců, je nepochybně oprávněn posoudit splnění této podmínky a případně vystavit odpovídající doklad (např. čestné prohlášení). Vázaný zástupce může odborné znalosti a dovednosti prokázat čestným prohlášením za své pracovníky, a pokud je fyzickou osobou, i sám za sebe. To však nijak nenahrazuje uvedenou odpovědnost zastoupeného.
Kompletní odpověď ČNB naleznete zde: Odborná způsobilost vázaného zástupce a jeho pracovníků v přechodném období.

10) Zanikne vázanému zástupci oprávnění k činnosti dle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT i tehdy, pokud za něj zastoupený řádně a včas zaplatil správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti, pokud zanikne oprávnění k činnosti zastoupeného?

Ano, podle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT zaniká oprávnění k činnosti vázaného zástupce „zánikem všech oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona, kterých se zastoupení týká“, a to bez ohledu na skutečnost, zda došlo k úhradě správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti vázaného zástupce.
Oprávnění k činnosti vázaného zástupce tedy zaniká také, pokud nedojde k prodloužení povolení k činnosti zastoupeného investičního zprostředkovatele.
Kompletní odpověď ČNB naleznete zde: Zánik oprávnění vázaného zástupce v souvislosti se zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného.

11) Může fyzická osoba, která vykonává činnost investičního zprostředkovatele, být současně členem vedoucího orgánu jiného investičního zprostředkovatele? Může být v jiném investičním zprostředkovateli v postavení jiného pracovníka nebo společníka? Liší se nějak pravidla pro vázané zástupce?

I. Výkon činnosti investičního zprostředkovatele („IZ“) není slučitelný s funkcí člena vedoucího orgánu („VO“) IZ.
II. Souběhy v postavení pracovníků a ve vzájemných majetkových účastech IZ a vázaných zástupců („VZ“) jsou možné za podmínky, že
– ke střetu zájmů prokazatelně nedochází,
– je vyloučen omyl klienta ohledně odpovědnosti zastoupeného,
– zastoupený takové souběhy sleduje a vyhodnocuje.
Spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu souběhu na zájmy zákazníka lze vždy vyloučením souběhu a tedy ukončením některé z vykonávaných rolí.
Kompletní odpověď ČNB naleznete zde: K souběhu postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě.

12) Kolik zkouškových otázek obsahují jednotlivé skupiny odbornosti?

Investiční zprostředkovatel (135 min):
Počet teoretických otázek: 727
Počet případových studií: 53, celkem tedy 265 otázek případových studií

Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min):
Počet teoretických otázek: 972
Počet případových studií: 67, celkem tedy 335 otázek případových studií

Počty zkouškových otázek pro jednotlivé skupiny odbornosti jsou platné pro soubor zkušebních otázek od ČNB ze dne 19.6.2019.
Počet se po aktualizaci zkouškových otázek od ČNB může změnit.

13) Vystudoval jsem finanční poradenství – mám povinnost k vykonání zkoušky investičního zprostředkovatele?

Česká národní banka podle § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také „zákon“), ve znění zákona č. 230/2008 Sb. uznala jako způsob ověřování odbornosti obvyklý na kapitálovém trhu odborné zkoušky organizované Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Evropskou asociací finančního plánování Česká republika a Vysokou školou finanční a správní, a dále některé makléřské zkoušky pořádané Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou.

Přechodné ustanovení čl. II bod 16 zákona č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále také „novela“), uvádí, že „fyzická osoba, která přede dnem
nabytí účinností tohoto zákona vykonala odbornou zkoušku uznanou na základě § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která má potřebné znalosti a dovednosti v rozsahu uznané zkoušky podle § 14b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení§ 14b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na tuto osobu nepoužije.“

Kompletní odpověď ČNB naleznete zde: Prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb.

Zdroj: ČNB

14) Složil jsem úspěšně odbornou zkoušku, co nyní musím udělat, abych byl registrován na ČNB a mohl nabízet finanční produkty?

Po úspěšném absolvování odborné zkoušky od nás obdržíte Osvědčení o vykonání odborné zkoušky (certifikát). Osvědčení si stáhnete přímo ve svém uživatelského účtu pod odkazem Absolvované zkoušky a kurzy. Registraci na ČNB zařizuje společnost, u které jste vedeni jako vázaný zástupce, té předáte osvědčení o vykonání zkoušky a registraci provede za Vás. Následně zaplatíte registrační poplatek ČNB.

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Online přípravný kurz na Certifikaci

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!

Pozn: Informace uvedené na této stránce jsou vyjádřením názoru pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud, či správní orgán (například Česká národní banka), mohou zaujímat odlišný názor