Zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní produkty prošly 1.1.2013 důchodovou reformou, která s sebou přinesla všem zprostředkovatelům povinnost prokázat odbornou způsobilost osvědčením o vykonání odborné zkoušky. Aktuálně platí pouze I. a III. pilíř důchodové reformy, proto je zkouška výrazně jednodušší, než před zrušením II. pilíře. Vykonáním této zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

TERMÍNY ZKOUŠEK

Ceník zkoušek – penzijní produkty Cena včetně DPH
Odborná zkouška – Doplňkové penzijní spoření (90 min) 1.500 Kč
Opravný pokus 20 % sleva
Přístup do E-learningu (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) 250 Kč
Dopolední přípravný seminář (včetně publikace) 500 Kč
Publikace: „Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích 60 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, prodejce a distributory doplňkového penzijního spoření. Povinnost vykonat odbornou zkoušku vznikla 1.1.2013 na základě tzv. důchodové reformy a nyní se vztahuje pouze na produkty III. pilíře. II. pilíř důchodové reformy (důchodové spoření) byl zrušen k 1.1.2016.
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Vázaný zástupce penzijní společnosti
 • Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
 • Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatel, nebankovní obchodník s cennými papíry
 • Bankovní obchodník s cennými papíry

Příprava na zkoušku

Kniha: Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědíchPro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho E-learningu. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.

Dále nabízíme k vybraným termínům dopolední přípravný seminář od 9 do 12 hodin. Na semináři společně probereme tyto klíčová témata: Nutnost důchodové reformy, Přehled právních předpisů, Výklad I. a III. pilíře důchodové reformy, Principy a fungování DPS, státní příspěvky a daňové úlevy, Příklady z praxe: přerušení a odklad plateb, předčasný důchod, předdůchod, způsoby čerpání, Přehled penzijních společností a jejich výsledky, Procvičení případové studie, postup řešení a vyhodnocení, Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti, Principy finančního trhu, včetně teorie financí, Investice, investiční strategie a související rizika, Výklad základních pojmů – emitent, cenný papír, investiční strategie a hlavně 28 nejčastějších chyb. Na semináři obdržíte zdarma publikaci Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích.

Vydali jsme pro vás také tištěnou publikaci Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích, která obsahuje více než 100 nejčastějších otázek a odpovědí, které vznikají mezi klientem a finančním poradcem.

Ke zkoušce budete potřebovat:

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

Průběh a obsah zkoušky

Na základě vyjádření ČNB byly ze zkoušky vypuštěny otázky týkající se II. pilíře.
Odborná zkouška je písemná a skládá se z teoretické a praktické části. Odpovědi na testové otázky ve formě tištěného testu jsou vyplňovány do standardizovaného odpovědního formuláře. Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů. Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.

 • Teoretická část obsahuje 45 uzavřených otázek.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti otázkami, z nichž minimálně jedna je výpočetního charakteru.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • Všechny otázky mají pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • Časový limit zkoušky je 90 minut
 • Test je rozdělen do 5 skupin otázek v souladu s vyhláškou č. 215/2012 Sb.
 • Každý test obsahuje vždy jednu otázku týkající se derivátů

 

Podmínky složení zkoušky

Uchazeč úspěšně vykonal Zkoušku, pokud

 • bylo Uchazeči přiděleno alespoň 75 % bodů v teoretické části, a zároveň
 • bylo Uchazeči přiděleno alespoň 60 % bodů v každé skupině otázek teoretické části a zároveň,
 • bylo Uchazeči přiděleno alespoň 80 % bodů v praktické části.

 
Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
Platnost osvědčení je stanovena zákonem na 5 let.

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Publikace Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích
E-learning
Vyjádření ČNB k odborným zkouškám pro distribuci penzijních produktů po ukončení možnosti vstupu do systému důchodového spoření (tzv. II. Pilíř)
Obnova oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

 
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!
Pozn. Informace uvedené na této stránce jsou volným vyjádřením názorů autorů na danou věc a v žádném případě není možné je brát jako výklad zákona.