Zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

 

Penzijní produkty prošly 1.1.2013 důchodovou reformou, která s sebou přinesla všem zprostředkovatelům povinnost prokázat odbornou způsobilost osvědčením o vykonání odborné zkoušky. Aktuálně platí pouze I. a III. pilíř důchodové reformy, proto je zkouška výrazně jednodušší, než před zrušením II. pilíře. Vykonáním této zkoušky splníte požadavky na odbornou způsobilost podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

TERMÍNY ZKOUŠEK

 

Název produktu Cena produktu včetně DPH
DPS – Doplňkové penzijní spoření – odborná zkouška(90 min) 1.500 Kč
Přístup do online přípravného kurzu na Certifikaci (2 měsíce nebo do termínu zkoušky) 250 Kč
Přípravný seminář na Certifikaci – penze
(včetně publikace)
1 400 Kč
Publikace: „Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích 99 Kč
Vystavení duplikátu osvědčení 250 Kč

Pro firemní zákazníky nabízíme nadstandardní služby jako: Zasílání osvědčení v elektronické podobě prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu. Zasílání souhrnných výsledků zkoušky elektronickou formou. Zasílaní pravidelných statistik a reportů dle požadavků zadavatele. Pro individuální platební a cenové podmínky nás kontaktujte.

 

Na koho se zkouška vztahuje

Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, prodejce a distributory doplňkového penzijního spoření. Povinnost vykonat odbornou zkoušku vznikla 1.1.2013 na základě tzv. důchodové reformy a nyní se vztahuje pouze na produkty III. pilíře. II. pilíř důchodové reformy (důchodové spoření) byl zrušen k 1.1.2016.
Odborná způsobilost zahrnuje 2 oblasti, které musíte splňovat:

 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona – dostanete od nás.
 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání – Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Zkouška je určena pro tyto osoby:

 • Vázaný zástupce penzijní společnosti
 • Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
 • Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatel, nebankovní obchodník s cennými papíry
 • Bankovní obchodník s cennými papíry

 

Příprava na zkoušku

Kniha: Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědíchPro úspěšné složení doporučujeme všem uchazečům využít našeho online přípravného kurzu na Certifikaci. V intuitivním prostředí se uchazeč seznámí se všemi základními oblastmi, které jsou předmětem zkoušky. Tyto znalosti si může hned ověřit ve cvičných testech, které obsahují vzorové otázky i modelové situace jako u reálného testu.

Dále nabízíme přípravný seminář na Certifikaci – penze od 9 do 12 hodin. Na semináři společně probereme tyto klíčová témata: Nutnost důchodové reformy, Přehled právních předpisů, Výklad I. a III. pilíře důchodové reformy, Principy a fungování DPS, státní příspěvky a daňové úlevy, Příklady z praxe: přerušení a odklad plateb, předčasný důchod, předdůchod, způsoby čerpání, Přehled penzijních společností a jejich výsledky, Procvičení případové studie, postup řešení a vyhodnocení, Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti, Principy finančního trhu, včetně teorie financí, Investice, investiční strategie a související rizika, Výklad základních pojmů – emitent, cenný papír, investiční strategie a hlavně 28 nejčastějších chyb. Na semináři obdržíte zdarma publikaci Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích.

Vydali jsme pro vás také tištěnou publikaci Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích, která obsahuje více než 100 nejčastějších otázek a odpovědí, které vznikají mezi klientem a finančním poradcem.

 

Průběh a obsah zkoušky

Na základě vyjádření ČNB byly ze zkoušky vypuštěny otázky týkající se II. pilíře.

 • Průběh zkoušky se řídí zkouškovým řádem.
 • Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
 • Zkouška probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Pokud stihnete dokončit u certifikační zkoušky test dříve, nemusíte čekat až do konce.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení je stanovena zákonem na 5 let.

Ke zkoušce budete potřebovat

 • Občanský průkaz (nebo pas) k ověření vaší totožnosti
 • Doporučujeme používat kalkulačku. Je zakázáno používat mobilní telefony!

Informace o zkouškovém testu

 • Časový limit zkoušky je 90 minut.
 • Teoretická část obsahuje 45 uzavřených otázek.
 • Teoretická část je rozdělena do 5 skupin a v každé skupině je třeba správně zodpovědět alespoň 60 % otázek.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s 5 otázkami.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • Všechny otázky mají pouze 1 správnou odpověď a jsou hodnoceny 1 bodem.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 34 z 45 bodů v teoretické části (75 %).
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 60 % bodů v každé skupině teoretické části.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 8 z 10 bodů v praktické části (80 %).
 • Body se neodečítají.

 

FAQ – často kladené otázky

1) Když vstupuje nováček do prodeje doplňkového penzijního spoření (DPS), potřebuje mít kromě certifikace na DPS současně také certifikaci na investice dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)?

Ne. Ze stanoviska ČNB vyplývá možnost existence takového vázaného zástupce (VZ) investičního zprostředkovatele (IZ), který neposkytuje investiční služby, nýbrž je pouze propaguje (viz § 32a odst. 1 písm. c) ZPKT), a jehož činnost se omezuje na distribuci produktů DPS. Takový VZ nemusí skládat odbornou zkoušku podle ZPKT.
Podobně této povinnosti nepodléhá zaměstnanec IZ, pokud se jeho činnost omezuje pouze na distribuci DPS. Na VZ či zaměstnance se v tomto případě vztahuje obecné ustanovení § 30 odst. 1 písm. g) bod 3 ZPKT, podle něhož IZ zabezpečí, aby osoby, pomocí kterých vykonává svou činnost, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti. V případě propagace by tedy VZ měl být schopen řádným způsobem informovat a vysvětlit investiční služby poskytované zastoupeným.
Pokud by však činnost VZ nebo zaměstnance IZ zahrnovala i jednání se zákazníky v rámci poskytování některé investiční služby, musí tato osoba složit odbornou zkoušku v rozsahu investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT.
Stanovisko ČNB: K registraci činností vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry a investičního zprostředkovatele.

 

2) Při prodloužení certifikace po 5 letech (recertifikace) je zkouška stejná?

Po pěti letech je třeba vykonat stejnou zkoušku jako před pěti lety. Změna je pouze v tom, že nyní test neobsahuje otázky na 2. pilíř důchodové reformy a je proto kratší z hlediska rozsahu (90 minut).

 

3) Co se stane když nestihnu vykonat novou zkoušku po 5 letech (recertifikaci) ještě než vyprší platnost původního osvědčení?

Novou odbornou zkoušku (recertifikaci) je třeba složit ještě v době kdy máte platný původní certifikát (osvědčení). V případě že uplyne doba 5 let od složení původní odborné zkoušky, přestáváte splňovat podmínku odborné způsobilosti podle § 78 odst. 1 písm. e) zákona č. 427/2011 Sb. V takovém případě musí být ukončen smluvní vztah mezi vázaným zástupcem a penzijní společností podle § 83 zákona č. 427/2011 Sb. Vzájemný smluvní vztah může být opět obnoven po tom co složíte novou odbornou zkoušku (recertifikaci). Toto obnovení je spojeno s novým zápisem do registru ČNB a správním poplatkem. Proto důrazně doporučujeme složit novou odbornou zkoušku ještě před uplynutím lhůty 5 let od složení původní odborné zkoušky.

 

4) Je možné nahradit povinné maturitní vzdělání např. 5 lety praxe jako je tomu u investic nebo úvěrů?

Ne, pro oprávnění zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření je nutnou podmínkou splnění maturitní zkoušky (před zahájením činnosti).

 

5) Složil jsem úspěšně odbornou zkoušku, co nyní musím udělat, abych byl registrován na ČNB a mohl nabízet finanční produkty?

Po úspěšném absolvování odborné zkoušky od nás obdržíte Osvědčení o vykonání odborné zkoušky (certifikát). Osvědčení si stáhnete přímo ve svém uživatelského účtu pod odkazem Absolvované zkoušky a kurzy. Registraci na ČNB zařizuje společnost, u které jste vedeni jako vázaný zástupce, té předáte osvědčení o vykonání zkoušky a registraci provede za Vás. Následně zaplatíte registrační poplatek ČNB.

 

Důležité odkazy

Termíny zkoušek
Publikace Doplňkové penzijní spoření v otázkách a odpovědích
Uživatelský účet
Vyjádření ČNB k odborným zkouškám pro distribuci penzijních produktů po ukončení možnosti vstupu do systému důchodového spoření (tzv. II. Pilíř)
Obnova oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat!

Pozn: Informace uvedené na této stránce jsou vyjádřením názoru pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud, či správní orgán (například Česká národní banka), mohou zaujímat odlišný názor