Do konce přechodného období na pojištění zbývá posledních 10 týdnů! (21.9.2020)

Vážení zákazníci, v současné době „koronavirového podzimu“ se na naši zákaznickou podporu obracíte s velkým množstvím dotazů, chtěli bychom vás proto informovat. Neustále sledujeme aktuální hygienickou situaci, pokud to bude nutné, budeme reagovat na změny.

Do konce přechodného období na pojištění zbývá pouhých 10 týdnů. Chceme vás ubezpečit, že tým Vectoru dělá vše potřebné proto, abyste měli dostatek volných termínů a zvládli certifikace na pojištění do konce listopadu. Všechny termíny, na které se můžete přihlásit najdete zde:

V případě nutnosti zajistíme i další dodatečné termíny. Vaše dotazy prosím směřujte emailem na: podpora@vectorcertifikace.cz
Jaký typ certifikace na pojištění si mám vybrat? (30.12.2019)

 

Pro všechny zájemce o certifikaci na pojištění neboli zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění existuje 9 typů odbornosti a je obtížné vybrat si správný typ zkoušky. Proto vám představíme jednotlivé typy zkoušek a pomůžeme vám vybrat správný typ zkoušky pro její absolvování.

Typ zkoušky závisí na tom, jaké produkty nabízíte a do budoucna plánujete nabízet:

 1. Nabízím pouze životní pojištění
 2. Nabízím pouze neživotní pojištění
 3. Nabízím životní i neživotní pojištění

 

Nabízím pouze životní pojištění

V tomto případě je pro vás nejvhodnější typ zkoušky I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min).

Tento typ zkoušky obsahuje pouze skupinu odbornost pro distribuci životního pojištění bez možnosti nabízet neživotní pojištění.

 

Nabízím pouze neživotní pojištění

Odbornost neživotního pojištění je rozdělena na další 4 podkategorie dle toho, jaký typ neživotního pojištění nabízíte. Každá z následujících skupin odborností obsahuje všechny odbornosti uvedené v seznamu před danou odborností, například pojištění podnikatelů tedy zahrnuje i občanské pojištění a pojištění motorových vozidel.

 1. Nabízím pojištění aut (motorových vozidel)
 2. Nabízím občanské pojištění
 3. Nabízím pojištění podnikatelů
 4. Nabízím pojištění velkých pojistných rizik

 

Nabízím pouze pojištění aut (motorových vozidel)

Pro pojištění motorových vozidel slouží typ zkoušky II – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.

Pozor, v případě, že nabízíte pojištění motorových vozidel, je třeba zajistit, zda toto vozilo neslouží k podnikatelskému účelu. V případě, že dané motorové vozidlo slouží k podnikatelskému účelu, musíte mít odbornost zkoušky pro pojištění podnikatelů, případně pro pojištění velkých pojistných rizik.

 

Nabízím občanské pojištění

Pro občanské pojištění, lidově označovaného jako občanský majetek je nejvhodnější typ zkoušky III – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5.

V případě absolvování zkoušky této odbornosti je zahrnuta i odbornost pojištění motorových vozidel.

 

Nabízím pojištění podnikatelů

Pro pojištění podnikatelů neboli pojištění týkající se podnikatelské činnosti zákazníka je typ zkoušky IV – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5.

V případě absolvování zkoušky této odbornosti jsou zahrnuty i odbornosti pojištění motorových vozidel a občanského pojištění.

Pozor, v případě této skupiny odbornosti je třeba ověřit, zda dané pojištění nespadá do skupiny distribuce velkých pojistných rizik.

 

Nabízím pojištění velkých pojistných rizik

Pro pojištění velkých pojistných rizik je typ zkoušky V – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min).

V případě absolvování zkoušky této odbornosti jsou zahrnuty i odbornosti pojištění motorových vozidelobčanského pojištění a pojištění podnikatelů.

Velká pojistná rizika jsou definována v paragrafu 131 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví následovně:

(1) Velkými pojistnými riziky se rozumí

 1. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodech 4 až 7, 11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
 2. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, jestliže se tato pojistná rizika týkají profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmyslové nebo obchodní činnosti nebo svobodného povolání,
 3. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3, 8, 9, 10, 13 a 16 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pokud pojištěný překročí nejméně 2 z následujících limitů:
  1. úhrn rozvahy 6 200 000 EUR,
  2. čistý obrat 12 800 000 EUR,
  3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 250.

(2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidačnímu celku, pak se překročení limitů podle odstavce 1 písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných účetních závěrek.

Zjednodušený význam tohoto paragrafu je následující.

Dle bodu a. se jedná o pojištění škod na drážních vozidlech, leteckých dopravních prostředcích, plavidlech a přepravovaných věcí. Viz body přílohy B zákona 277/2009.

Dle bodu b. se jedná o pojištění úvěru a záruky (kauce) pro činnosti dle tohoto bodu.

Dle bodu c. se jedná o pojištění motorových vozidel, majetkuodpovědnosti a dalších, pokud splňují alespoň 2 ze 3 uvedených podmínek dle tohoto bodu. Navíc, pokud je pojištěný společnost, je třeba prověřit, zda je společnost součástí většího celku a pokud ano, uvedené limity z bodu c. se budou posuzovat dle konsolidovaných účetních uzávěrek.

 

Nabízím životní i neživotní pojištění

V případě, že nabízíte svým klientům životní i neživotní pojištění, existují skupiny odbornosti v kombinaci životního a libovolné skupiny odbornosti neživotního pojištění.

Pro připomenutí, všechny skupiny odbornosti neživotního pojištění obsahují i všechny předchozí skupiny odbornosti neživotního pojištění.

Typy certifikací pro kombinaci skupin odbornosti životního a neživotního pojištění jsou tedy následující:

 

Rozšíření skupiny odbornosti

V případě, že jste již absolvovali odbornou zkoušku a kdykoliv v budoucnu budete chtít nabízet i další typy pojištění nad rámec vaší aktuální skupiny odbornosti, je možné si rozšířit skupinu odbornosti jedním z následujících způsobů.

Pro přidání skupiny odbornosti životního pojištění, k již absolvované zkoušce neživotního pojištění se zachováním stejné skupiny odbornosti neživotního pojištění vám stačí absolvovat odbornou zkoušku I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min).

Pro přidání skupiny odbornosti neživotního pojištění, k již absolvované zkoušce životního pojištění vám stačí absolvovat jednu z odborných zkoušek na neživotní pojištění, tedy II – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min), III – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min), IV – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) nebo V – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min). Výsledná skupina odbornosti bude stejná jako odpovídající typ kombinované zkoušky.

Pro zvýšení supiny odbornosti neživotního pojištění, k již absolvované zkoušce je třeba vykonat vyšší (obsáhlejší skupinu odbornosti) neživotního pojištění. Nově absolvovaná skupina odbornosti tedy nahradí původně vykonanou skupinu odbornosti odborné zkoušky.

V případě, že si budete rozšiřovat stupeň odbornosti a u odborné zkoušky neuspějete, původně získaná odbornost vám zůstane. Nemůže se tedy stát, že byste o původně získanou zkoušku přišli.

 

Dle tohoto postupu byste měli být schopni vybrat si nejlepší typ certifikace na pojištění podle toho, který typ pojištění nabízíte svým klientům.

Zároveň jsme zdůraznili úskalí, na která je třeba myslet při výběru skupiny odbornosti, tedy zda motorové vozidlo neslouží k podnikatelské činnosti, případně zda dané pojištění nespadá do odbornosti velkých pojistných rizik.

Na našich stránkách můžete nalézt podrobný přehled všech typů certifikací na pojištění včetně dalších detailů.

Doufám, že vám tento souhrn pomohl a přeji vám mnoho štěstí při skládání odborných zkoušek.
Důležité informace ohledně kurzu k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (17.10.2019)

 

Po dobu přechodného období nabízí naše společnost kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění pro zajištění odborné péče a kvalifikovanosti poradců do doby než úspěšně složí akreditovanou zkoušku dle nového zákona č. 170/2018 Sb., (tj. nejpozději 30.11.2020).

Chtěli bychom tímto znova upozornit všechny naše zákazníky, že absolvování kurzu k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění nenahrazuje vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby. Absolvováním tohoto kurzu tedy není možné brát jako splnění odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Osvědčení o absolvování tohoto kurzu je vhodné jako podklad pro čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění. Je však nutno myslet na to, že samotné Osvědčení o absolvovaní kurzu k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění nestačí. Při registraci poradce na Českou národní banku je třeba doložit také čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění a jako podklad lze využít Osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Je třeba také dodat, že je sice možné na počátku, tzn. při registraci, nahradit prokázání odborné zkoušky čestným prohlášením, nicméně při samotné činnosti pojišťovacího zprostředkovatele se uplatní již průběžný požadavek udržování odpovídající materiální odborné způsobilosti pro výkon činnosti s odbornou péčí. Jak uvádí důvodová zpráva k § 55 až 57 ZDPZ: „Náležitá, trvale udržovaná, odbornost osob distribuujících pojištění je důležitým předpokladem pro řádné poskytování služeb zákazníkům…“. Je tedy potřeba mít odpovídající odborné znalosti. Více je možné nalézt v dokumentu Odborná způsobilost podle ZDPZ v přechodném období od ČNB.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně našeho kurzu nás neváhejte kontaktovat.
ČNB – K některým ustanovením zákona o distribuci pojištění a zajištění (4.10.2019)

Česká národní banka vydala odpovědi na často kladené otázky k ustanovením zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Seznam tematických oblastí

Plné znění naleznete na stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/K-nekterym-ustanovenim-zakona-o-distribuci-pojisteni-a-zajisteni/
Glosa Miroslava Škváry: První certifikáty na pojištění mají své majitele (17.9.2019)

Dne 16.9.2019 byl na webu opojisteni.cz uveřejněn článek na téma: Glosa Miroslava Škváry: První certifikáty na pojištění mají své majitele.

Plně znění článku najdete zde:

https://www.opojisteni.cz/tema/glosa-miroslava-skvary-prvni-certifikaty-na-pojisteni-maji-sve-majitele/c:17263/
Zahajujeme certifikace na pojistné produkty dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (13.8.2019)

Dnešního dne, jsme jako akreditovaná osoba (rozhodnutí ČNB – zde https://www.vectorcertifikace.cz/ziskani-akreditace-o-distribuci-pojisteni-a-zajisteni-od-cnb/) obdrželi od ČNB soubor zkouškových otázek, které se týkají pojistných produktů. Oddělení IT Vectoru ihned přistoupilo k přípravám k co nejrychlejšímu zveřejnění našeho online přípravného kurzu.

 

Současně jsme vytvořili podmínky, aby na našich tradičních multi termínech bylo možno i nadále vykonat jakýkoliv druh certifikace. Od  tohoto dne se bude jednat již o 16 druhů certifikací s délkou zkoušky od 90 do 180 minut.

Naše velmi dobré zkušenosti s bonusovým produktem RED 50 chceme využít i v případě pojistných produktů a vytvořit poradcům výborné podmínky pro přípravu na zkoušku. U spotřebitelských úvěrů a investičních produktů máme historická data o náročnosti otázek v řádech jednotek miliónů odpovědí. Podobnou statistiku následně poskytneme i v případě pojistných produktů. Více informací o RED 50.

 

Souhrnná tabulka typů zkoušek na pojistné produkty

Typ zkouškyČas (min)Teoretická částPraktická část
Počet správných odpovědí u 1 otázky11 – 41
Body122
Podmínky složení60 %60 %
celkem 75 %
POJ-ABC Souhrnná zkouška na pojištění18060 otázek20 otázek20 otázek
POJ-MVO Pojištění motorových vozidel9030 otázek10 otázek10 otázek
POJ-NOP Neživotní občanské pojištění12039 otázek13 otázek15 otázek
POJ-NPP Neživotní pojištění podnikatelů13545 otázek15 otázek15 otázek
POJ-VPR Pojištění velkých pojistných rizik15054 otázek18 otázek15 otázek
POJ-ZIV Životní pojištění12039 otázek13 otázek15 otázek
POJ-ZMV Životní pojištění a pojištění motorových vozidel13545 otázek15 otázek 15 otázek
POJ-ZNO Životní pojištění a neživotní občanské pojištění18060 otázek20 otázek20 otázek
POJ-ZNP Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů18060 otázek20 otázek20 otázek