Aktuality

Další vylepšení e-learningu: odpočítávání času u celkových testů a lepší zobrazování vysvětlení u obtížných otázek (11.10.2018)

Náš tým neustále pracuje na zpříjemňování a zefektivnění přípravy na zkoušky. Připravili jsme pro Vás další vylepšení v e-learningu. Věříme, že Vám tyto funkcionality pomohou při výuce.

Zobrazení a skrytí vysvětlení otázek

Při učení se zkouškových otázek po kapitolách, po zmáčknutí modrého tlačítka „Všechny otázky v této kapitole“ nebo „Všechny případové studie“, můžete tlačítky ve spodní části stránky zobrazit nebo skrýt nejen správné odpovědi ale také vysvětlení otázek, podle toho, co Vám vyhovuje. Tato funkce je dostupná pro všechny typy zkoušek, u doplňkového penzijního spoření budou vysvětlení doplněny během následujících týdnů.

Vysvětlení u špatně zodpovězených otázek

Pro lepší přípravu na zkoušky se Vám po odeslání a vyhodnocení testu nově v e-learningu zobrazí vysvětlení u špatně zodpovězených nebo nezodpovězených otázek a přístup k vysvětlení odpovědí máte i v přehledu dokončených testů. Nemusíte tak hledat vysvětlivky zvlášť pro každou otázku. Vysvětlení se zobrazuje pro všechny otázky, kde je vysvětlení dostupné a postupně doplňujeme vysvětlení k dalším otázkám.

Viditelné odpočítávání času

Nově po spuštění celkového testu v e-learningu uvidíte ve spodní části obrazovky odpočítávání času v závislosti na typu zkoušky. Máte tak lepší představu o zbývajícím čase i v průběhu testu. Posledních 15 minut před vypršením časového limitu čas v zápatí změní barvu na oranžovou. Po uplynutí daného limitu čas zčervená a začne se přičítat, což ale znamená, že u zkoušky byste museli mít test danou dobu již odevzdaný.

Doufáme, že zkvalitňování e-learningu pomůže všem při přípravě na certifikace. Do budoucna plánujeme další vylepšení e-learningu, která budou zjednodušovat učení otázek a přípravu na zkoušku. Máte náměty na zlepšení e-learningu?

Autor příspěvku: Libuše Cvaková – vedoucí oddělení školení a zkoušek

Nezávislý audit osvědčil, že VECTOR Certifikace splňuje podmínky nařízení GDPR (26.9.2018)

Jelikož ve VECTORU velmi dbáme o bezpečí našich uživatelů jak v e-learningu, tak i účastníků zkoušek, nechali jsme si vypracovat nezávislý GDPR audit od společnosti BT-Soft (Evidenční číslo bezpečnostního auditu: AD005). Na základě tohoto auditu jsme implementovali všechna doporučení na opatření do našeho systému, pracovních postupů, metodik a vnitřních předpisů a získali jsme tak 8. 8. 2018 osvědčení o splnění podmínek nařízení GDPR (souladu s GDPR), který může sloužit společně s celou auditní zprávou k prokázání GDPR compliance před dozorovým orgánem.

GDPR vzah VECTOR Certifikace a účastníci zkoušekVe většině nastavených smluvních vztahů aktuálně probíhá registrace účastníků prostřednictvím promo kódů přímo v našem systému. V tomto případě VECTOR Certifikace vystupuje ve vztahu k subjektům osobních údajů jako správce osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Obchodních podmínkách s odkazem na Informační memorandum.

V případě, že by společnost VECTOR Certifikace vystupovala v roli zpracovatele osobních údajů, řídí se zpracování a ochrana osobních údajů v souladu s konkrétní uzavřenou zpracovatelskou smlouvou.

Autor příspěvku: Jakub Škvára – jednatel společnosti

Registrace a přihlašování účastníků přímo v administraci pro společnosti (24.9.2018)

Připravili jsme 3 novinky, které usnadní práci a zjednoduší agendu spojenou s administrací přihlášených účastníků pro firemní zákazníky:

  1. Registrace nového účastníka – nyní lze přihlašovat zcela nové účastníky přímo z administrace pro společnosti. (Tato funkce je dostupná pouze pro firmy, které hradí zkoušky za účastníky fakturou.)
  2. Přihlášení účastníka na novou zkoušku – Účastníky, kteří již jsou registrováni v našem systému lze nově přihlásit na nový (další) typ zkoušky. (Opravné zkoušky není třeba odlišovat, vše za vás zkontrolujeme a upravíme na naší straně. Tuto možnost není možné zvolit pouze pokud má účastník aktivní e-learning nebo je již na daný typ zkoušky přihlášen.)
  3. Změna termínu – Můžete změnit termín (nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky dle zkouškového řádu) pod záložkou „Účastníci plánovaných termínů" lze přihlášenému poradci zvolit nový termín tlačítkem Změnit termín. Možnost změnit termín mají zároveň i všichni účastnící zkoušek přímo ve svém e-learningu.

 

Administrace pro společnosti

Náhled přehledu v administraci

Bonus: Po dnešním zkouškovém termínu se v záložce „Účastníci proběhlých termínů" zobrazí také účastníci se stavem NEPŘÍTOMEN (ti, kteří na certifikace nedorazili, nebo se omluvili po lhůtě bez lékařského potvrzení) a OMLUVEN (ti, kteří se omluvili s lékařským potvrzením).

Přejeme příjemné užívání. Děkujeme za případnou zpětnou vazbu.

Upozornění: Tyto funkce jsou dostupné pouze pro firemní zákazníky, kteří mají s VECTOR Certifikace uzavřenou platnou smlouvu.

Autor příspěvku: Jakub Škvára – jednatel společnosti

Vyjádření ČNB: Souběh postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě (20.9.2018)

Česká národní banka uveřejnila dne 13. 9. 2018 odpověď na dotaz k souběhu postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě, která upozorňuje na případy některých zakázaných souběhů funkcí na kapitálovém trhu a na další případy souběhů funkcí, které nejsou výslovně zakázané, ale podmínkou souběhu je efektivní řízení s tím spojených rizik.

Kompletní znění dotazu: Může fyzická osoba, která vykonává činnost investičního zprostředkovatele, být současně členem vedoucího orgánu jiného investičního zprostředkovatele? Může být v jiném investičním zprostředkovateli v postavení jiného pracovníka nebo společníka? Liší se nějak pravidla pro vázané zástupce?

Výňatek z odpovědi ČNB:
I. Výkon činnosti investičního zprostředkovatele („IZ“) není slučitelný s funkcí člena vedoucího orgánu („VO“) IZ.
II. Souběhy v postavení pracovníků a ve vzájemných majetkových účastech IZ a vázaných zástupců („VZ“) jsou možné za podmínky, že
– ke střetu zájmů prokazatelně nedochází,
– je vyloučen omyl klienta ohledně odpovědnosti zastoupeného,
– zastoupený takové souběhy sleduje a vyhodnocuje.
Spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu souběhu na zájmy zákazníka lze vždy vyloučením souběhu a tedy ukončením některé z vykonávaných rolí.

Kompletní odpověď na dotaz k souběhu postavení investičního zprostředkovatele nebo vázaného zástupce a postavení v takové osobě [PDF]

Zdroj: www.cnb.cz

Autor příspěvku: David Škvára, jednatel společnosti

Známe strukturu zkoušek na pojištění dle nové vyhlášky č. 195/2018 Sb. (17.9.2018)

Ve sbírce zákonů vyšla dlouho očekávaná vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění, která definuje jednotlivé typy zkoušek, které vychází ze skupin odbornosti. Podle této vyhlášky bude možné od 1.12.2018 (účinnost) vykonat 9 různých typů zkoušek na pojištění:
Základní typy zkoušek

 
Kombinované typy zkoušek

 
Všechny typy zkoušek na pojištění jsme pro vás detailně popsali na stránce věnované pojištění: https://www.vectorcertifikace.cz/zkousky-pojisteni/

Typy zkoušek

Autor příspěvku: David Škvára – jednatel společnosti
Zdroj: Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Správa termínů v e-learningu – změna termínu a přihlášení na nový termín (5.9.2018)

Nyní si můžete pohodlně – kdykoli a okamžitě změnit termín zkoušky, nebo se přihlásit na nový, přímo ve vašem e-learningu.

Po přihlášení si můžete změnit termín zkoušky u výpisu certifikace v e-learningu modrým tlačítkem Změnit termín nebo ve spodní části stránky, se modrým tlačítkem přihlásíte na další typ zkoušky Přihlásit na nový termín.

Pozor, nejpozději 5 pracovních dnů před termínem Zkoušky – den zkoušky se do lhůty nepočítá.

Doufáme, že vám další IT vychytávka pomůže se správou vašich certifikací.

Autor příspěvku: Lucie Kopečná – oddělení vzdělávání a zkoušek

Informace o ukončení odborných zkoušek pojišťovacích zprostředkovatelů (22.8.2018)

Dne 16. srpna 2018 došlo k uveřejnění zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „zákon“) ve Sbírce zákonů, s účinností ke dni 1. prosince 2018.

Vzhledem k výše uvedenému dojde k ukončení organizace zkoušek středního a vyššího stupně odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele pořádaných Českou národní bankou, tzn. řádný termín 3. prosince 2018 (ani žádný následující) neproběhne. Odbornou zkoušku budou po účinnosti zákona oprávněny organizovat pouze akreditované osoby, jejichž seznam bude uveřejněn na webových stránkách České národní banky, viz www.cnb.cz/cnb/jerrs.

Zkoušky odborné způsobilosti složené před datem účinnosti zákona budou prokazovat odbornou způsobilost pouze v přechodném období 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona (§ 122 odst. 1), přičemž se v tomto období alternativně umožňuje čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění a zajištění.

Po ukončení přechodného období budou osoby s požadavkem na odbornou způsobilost povinny prokázat získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci pojištění osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Zákon o distribuci pojištění a zajištění vyhlášen ve Sbírce zákonů 170/2018 Sb (19.8.2018)

Zákon o distribuci pojištění a zajištění byl ve čtvrtek 16. srpna 2018 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon číslo 170/2018. Cílem nové právní úpravy je zvýšit kvalitu tuzemských pojišťovacích služeb, zajistit účinnější ochranu spotřebitele a sblížit pojetí regulace tohoto odvětví s ostatními sektory finančního trhu v ČR. Zákon nabude účinnosti dne 1. prosince letošního roku.

Zákon zvyšuje standard odborné způsobilosti prodejců pojištění. Odbornou zkoušku budou mít povinnost složit jak pojišťovací zprostředkovatelé, tak i přepážkoví zaměstnanci pojišťoven. VECTOR Certifikace podrobně sledoval celý průběh legislativního procesu a nyní se připravuje na podání žádosti a akreditaci. Bude se jednat již o čtvrtou zákonnou certifikaci, kterou chceme v roce 2019 nabídnout na našich multi termínech zákazníkům.

Plné znění zákona najdete zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=170&r=2018

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Aktuální počet zkušebních otázek na investice (15.8.2018)

Velmi často se na nás zákazníci obrací s dotazem, kolik je aktuálně v E-learningu zkušebních otázek na certifikaci dle ZPKT.

Proto jsme vám připravili tuto tabulku.

Typ zkoušky Jedna správná odpověď Více správných odpovědí Případové studie
135 minut 539 188 265
180 minut 724 248 355

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Výpočet současné a budoucí hodnoty při přípravě na certifikaci na investice (10.8.2018)

Chystáte se na certifikaci investic a v e-learningu si lámete hlavu s výpočty současné a budoucí hodnoty?

Nejste sami, účastníci zkoušek nám psali o tip, jak na to. Vytvořili jsme tedy návod na výpočet současné a budoucí hodnoty včetně konkrétních příkladů a přidali jej do e-learningu na investice.

Doufáme, že vám nejen tato, ale i ostatní vysvětlivky u otázek pomohou s jejich pochopením a následným úspěšným vyřešením.

Autor příspěvku: Lucie Kopečná – oddělení vzdělávání a zkoušek