Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023 (15.3.2019)

Vláda schválila dne 4. března 2019 koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023. Koncepce má za cíl vytvořit dlouhodobou strategii pro rozvoj kapitálového trhu v České republice a prostřednictvím obsažených opatření přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a pozitivně se podílet na hospodářském růstu země, včetně tvorby pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. 

Z opatření navržených v Koncepci lze zmínit například:

  • Zavedení účtu dlouhodobých investic, který by měl v souladu se zásadou daňové neutrality rozšířit dnešní úpravu daňové podpory fyzickým osobám v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění i na další finanční produkty. To umožní občanům ČR, aby si lépe spořili na stáří, a to tak, aby byla zachována reálná hodnota jejich úspor (tj. hodnota po zohlednění inflace).
  • Parametrické změny v oblasti penzijních fondů, které budou občany motivovat k vyšším měsíčním úložkám a usnadní jim využití dynamičtějších strategií, například snadnějším přechodem z transformovaných do účastnických fondů nebo nabídnutím dynamických účastnických fondů s nižší mírou regulace. Kombinace vyšších měsíčních úložek a dynamičtějších strategií usnadní tržní financování české reálné ekonomiky, což povede k tvorbě pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou.
  • Posílení trhu s korporátními dluhopisy, zejména robustnější regulací emisí dluhopisů nabízených drobným investorům a vzděláváním českých podniků o možnostech, jak se financovat prostřednictvím kapitálového trhu (například právě emisí dluhopisů). To zefektivní tento způsob financování.
  • Vytvoření jednodušší formy akciové společnosti po vzoru Slovenska nebo Polska, která usnadní zakládání této právní formy a s tím spojených možností financování se. Toho lze dosáhnout například snížením požadavku na základní kapitál, což umožní využití této právní formy i pro start-upy (inovativní podniky).
  • Podpora tzv. business angels, neboli investorů, kteří investují do začínajících inovativních společností (start-upů), což ve výsledku vede k podpoře inovativní ekonomiky. Taková podpora je v souladu se strategiemi Digitální Česko nebo Inovační strategie ČR 2019-2030. V České republice je řada programů na podporu start-upů, druhá strana mince (tj. investoři) je ale prozatím spíše opomíjena.

Z obsahu je zřejmé, že výše uvedené záměry budou mít dopad i do oblasti finančního poradenství.

Dílčím opatřením celé koncepce je pak vzdělávání drobných investorů a investičních poradců o kapitálovém trhu. V rámci tohoto opatření je dotčeným subjektem také VECTOR Certifikace jakožto akreditovaná instituce. Z koncepce vychází následující plán s termínem realizace Q4 2019: Aktivně se zapojovat do aktivit ve vztahu ke zkouškám investičních poradců tak, aby tyto zkoušky co nejlépe plnily svůj účel, tj. aby byly efektivní.

Zdroj: Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA - vedoucí obchodního oddělení

Štítky: ,