Obchodní podmínky

Pravidla zkoušek

Zkoušky odborné způsobilosti se vždy řídí zkouškovým řádem, konkrétně:

 

Zpracování osobních údajů

Informace týkající se zpracování osobních údajů jsou podrobně popsány na samostatné stránce: Informace o zpracování osobních údajů

 

Zkouška

Zkoušku organizuje společnost VECTOR certifikace s.r.o., které byla Českou národní bankou udělena akreditace podle § 62 odst. 1 Zákona a § 85 odst. 1 Zákona.
Zkouška se skládá před zkušební komisí.
Zkouška se skládá v prostorách určených Společností v souladu se Zákonem.

 

Přihlášení na termín Zkoušky

Přihláška ke Zkoušce se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.vectorcertifikace.cz. Pro účast na zkoušce musí Uchazeč souhlasit s obchodními podmínkami, jejichž součástí je Zkouškový řád a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Po přihlášení na termín Zkoušky je Uchazeči odesláno automaticky potvrzení o přihlášení na jím uvedenou emailovou adresu; součástí potvrzení je pozvánka na Zkoušku a instrukce k zaplacení poplatku za vykonání Zkoušky.

Z termínu Zkoušky se může Uchazeč odhlásit nejpozději 5 pracovních dnů před termínem Zkoušky (den zkoušky se do lhůty nepočítá), na který je přihlášen. Žádost o odhlášení účasti zašle Uchazeč emailem na adresu info@vectorcertifikace.cz. V žádosti Uchazeč uvede zejména, zda žádá o vrácení uhrazeného poplatku za Zkoušku nebo žádá o zapsání na jiný vyhlášený termín Zkoušky. Společnost zašle Uchazeči emailem potvrzení o odhlášení nebo potvrzení o závazném přihlášení na jiný vyhlášený termín Zkoušky. Společnost zašle Uchazeči emailem potvrzení o odhlášení nebo potvrzení o závazném přihlášení na jiný termín Zkoušky. V případě odhlášení ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před termínem zkoušky, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny, pokud Účastník neprokáže změnu ze zdravotních důvodů doloženou Potvrzením o dočasné pracovní neschopnosti od lékaře.

V případě přihlášení méně než 10 Uchazečů na zkouškový termín nebo z jakéhokoli jiného důvodu si Společnost vyhrazuje právo na zrušení zkouškového termínu. Uchazeči přihlášení ke zrušenému zkouškovému termínu budou o tomto kroku bez zbytečného odkladu informováni emailem a mají možnost se přihlásit na jiný termín řádným způsobem anebo emailem na adresu info@vectorcertifikace.cz požádat o vrácení poplatku. V žádosti Uchazeč uvede, zda žádá o vrácení zaplaceného poplatku za vykonání Zkoušky nebo žádá o zapsání na jiný vyhlášený termín Zkoušky.

Pořizování audiovizuálních záznamů

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno. V případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Poslední aktualizace: 30. června 2018 (aktualizace ve spojitosti se získáním akreditace podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu)