Následné vzdělávání – pojištění

 

Programy následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

 

Online kurz – Společné tematické oblasti pro distribuci pojištění (NVP-STO)

Rozsah: minimálně 5 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí

Kapitoly:

 1. odborné minimum o finančním trhu (minimálně 2 hodiny)
  1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,
  2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou),
  3. základy finanční matematiky,
  4. principy kalkulace pojistného,
 2. struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví (minimálně 3 hodiny)
  1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam,
  2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění,
  3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení),
  4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé,
  5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí,
  6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast,
  7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění,
  8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku,
  9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele.

 

Online kurz – Distribuce životního pojištění a pojištění velkých pojistných rizik (NVP-ZVP)

Rozsah: minimálně 10 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

Kapitoly:

Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

 1. regulace distribuce životního pojištění
  1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou],
 2. principy a fungování životního pojištění a jeho produktů
  1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.),
  2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění,
  3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění),
  4. typy výluk,
  5. zkoumání zdravotního stavu,
  6. společné znaky pojištění osob,
  7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem),
  8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné,
  9. nároky z životního pojištění,
  10. pojistné plnění z životního pojištění,
  11. vztah životního a neživotního pojištění,
  12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování),
  13. daňové aspekty životního pojištění,
 3. investice a související rizika
  1. investiční nástroje,
  2. druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,
  3. dluhopisy,
  4. pojem dluhopisu,
  5. druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované),
  6. akcie
  7. pojem akcie,
  8. charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované),
  9. deriváty
  10. pojem derivátu, druhy,
  11. užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,
  12. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu),
  13. rizika investičních nástrojů,
  14. investiční strategie
  15. základní investiční strategie,
  16. investiční fondy
  17. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů),
  18. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu.

Tematické oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik

 1. regulace distribuce pojištění velkých pojistných rizik
  1. právní předpisy z oblasti distribuce velkých pojistných rizik [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97],
 2. principy a fungování pojištění motorových vozidel
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,
  2. společné znaky pojištění motorových vozidel,
  3. typy výluk,
  4. Česká kancelář pojistitelů,
  5. garanční fond,
  6. zelená karta,
  7. záznam o nehodě,
  8. totální a parciální škoda,
  9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),
  10. nároky z pojištění motorových vozidel,
  11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,
  12. bonus, malus,
  13. asistence,
  14. havarijní pojištění,
  15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
  16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,
  17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,
  18. připojištění úrazu,
 3. principy a fungování neživotního občanského pojištění
  1. členění pojištění majetku,
  2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění,
  3. společné znaky pojištění majetku,
  4. typy výluk,
  5. pojištění nemovité věci,
  6. pojištění domácnosti,
  7. pojištění právní ochrany,
  8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti),
  9. úrazové pojištění,
  10. pojištění nemoci,
  11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění,
  12. asistence,
  13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby),
  14. nároky z neživotního občanského pojištění,
  15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění,
  16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění,
 4. principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů
  1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů,
  2. zhodnocení rizika,
  3. základy oceňování majetku,
  4. základy účetnictví podniku,
  5. kategorie pojistných nebezpečí,
  6. pojištění majetku,
  7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním,
  8. pojištění profesní odpovědnosti,
  9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech,
  10. pojištění úvěru,
  11. pojištění záruky,
  12. pojištění finančních ztrát,
  13. zemědělská pojištění,
  14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů,
  15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů,
  16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů,
 5. principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění velkých pojistných rizik,
  2. právní postavení pojišťovacího zprostředkovatele a zákazníka,
  3. definice velkých pojistných rizik,
  4. detailní riziková analýza,
  5. návrh pojistného programu,
  6. analýza konkurenčních produktů,
  7. individuální nastavení podmínek pojištění,
  8. principy tvorby technických rezerv,
  9. škody na drážních vozidlech,
  10. škody na leteckých dopravních prostředcích,
  11. škody na plavidlech,
  12. pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek,
  13. pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce,
  14. pojištění z odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce,
  15. soupojištění,
  16. nároky z pojištění velkých pojistných rizik,
  17. pojistné plnění z pojištění velkých pojistných rizik.

 

Online kurz – Distribuce životního pojištění (NVP-ZIV)

Rozsah: minimálně 10 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

Kapitoly:

Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

 1. regulace distribuce životního pojištění
  1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou],
 2. principy a fungování životního pojištění a jeho produktů
  1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.),
  2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění,
  3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění),
  4. typy výluk,
  5. zkoumání zdravotního stavu,
  6. společné znaky pojištění osob,
  7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem),
  8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné,
  9. nároky z životního pojištění,
  10. pojistné plnění z životního pojištění,
  11. vztah životního a neživotního pojištění,
  12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování),
  13. daňové aspekty životního pojištění,
 3. investice a související rizika
  1. investiční nástroje,
  2. druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,
  3. dluhopisy,
  4. pojem dluhopisu,
  5. druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované),
  6. akcie
  7. pojem akcie,
  8. charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované),
  9. deriváty
  10. pojem derivátu, druhy,
  11. užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,
  12. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu),
  13. rizika investičních nástrojů,
  14. investiční strategie
  15. základní investiční strategie,
  16. investiční fondy
  17. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů),
  18. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu.

 

Online kurz – Distribuce pojištění motorových vozidel (NVP-MVO)

Rozsah: minimálně 10 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel

Kapitoly:

Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel

 1. regulace distribuce pojištění motorových vozidel
  1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97],
 2. principy a fungování pojištění motorových vozidel
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,
  2. společné znaky pojištění motorových vozidel,
  3. typy výluk,
  4. Česká kancelář pojistitelů,
  5. garanční fond,
  6. zelená karta,
  7. záznam o nehodě,
  8. totální a parciální škoda,
  9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),
  10. nároky z pojištění motorových vozidel,
  11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,
  12. bonus, malus,
  13. asistence,
  14. havarijní pojištění,
  15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
  16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,
  17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,
  18. připojištění úrazu.

 

Online kurz – Distribuce neživotního občanského pojištění (NVP-NOP)

Rozsah: minimálně 10 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění

Kapitoly:

Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění

 1. regulace distribuce neživotního občanského pojištění
  1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního občanského pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97],
 2. principy a fungování pojištění motorových vozidel
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,
  2. společné znaky pojištění motorových vozidel,
  3. typy výluk,
  4. Česká kancelář pojistitelů,
  5. garanční fond,
  6. zelená karta,
  7. záznam o nehodě,
  8. totální a parciální škoda,
  9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),
  10. nároky z pojištění motorových vozidel,
  11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,
  12. bonus, malus,
  13. asistence,
  14. havarijní pojištění,
  15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
  16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,
  17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,
  18. připojištění úrazu,
 3. principy a fungování neživotního občanského pojištění
  1. členění pojištění majetku,
  2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění,
  3. společné znaky pojištění majetku,
  4. typy výluk,
  5. pojištění nemovité věci,
  6. pojištění domácnosti,
  7. pojištění právní ochrany,
  8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti),
  9. úrazové pojištění,
  10. pojištění nemoci,
  11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění,
  12. asistence,
  13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby),
  14. nároky z neživotního občanského pojištění,
  15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění,
  16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění,

 

Online kurz – Distribuce neživotního pojištění podnikatelů (NVP-NPP)

Rozsah: minimálně 10 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů

Kapitoly:

Tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů

 1. regulace distribuce neživotního pojištění podnikatelů
  1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97],
 2. principy a fungování pojištění motorových vozidel
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,
  2. společné znaky pojištění motorových vozidel,
  3. typy výluk,
  4. Česká kancelář pojistitelů,
  5. garanční fond,
  6. zelená karta,
  7. záznam o nehodě,
  8. totální a parciální škoda,
  9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),
  10. nároky z pojištění motorových vozidel,
  11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,
  12. bonus, malus,
  13. asistence,
  14. havarijní pojištění,
  15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
  16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,
  17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,
  18. připojištění úrazu,
 3. principy a fungování neživotního občanského pojištění
  1. členění pojištění majetku,
  2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění,
  3. společné znaky pojištění majetku,
  4. typy výluk,
  5. pojištění nemovité věci,
  6. pojištění domácnosti,
  7. pojištění právní ochrany,
  8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti),
  9. úrazové pojištění,
  10. pojištění nemoci,
  11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění,
  12. asistence,
  13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby),
  14. nároky z neživotního občanského pojištění,
  15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění,
  16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění,
 4. principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů
  1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů,
  2. zhodnocení rizika,
  3. základy oceňování majetku,
  4. základy účetnictví podniku,
  5. kategorie pojistných nebezpečí,
  6. pojištění majetku,
  7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním,
  8. pojištění profesní odpovědnosti,
  9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech,
  10. pojištění úvěru,
  11. pojištění záruky,
  12. pojištění finančních ztrát,
  13. zemědělská pojištění,
  14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů,
  15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů,
  16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů,

 

Online kurz – Distribuce pojištění velkých pojistných rizik (NVP-VPR)

Rozsah: minimálně 10 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Tematické oblasti pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik

Kapitoly:

Tematické oblasti pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik

 1. regulace distribuce pojištění velkých pojistných rizik
  1. právní předpisy z oblasti distribuce velkých pojistných rizik [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97],
 2. principy a fungování pojištění motorových vozidel
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,
  2. společné znaky pojištění motorových vozidel,
  3. typy výluk,
  4. Česká kancelář pojistitelů,
  5. garanční fond,
  6. zelená karta,
  7. záznam o nehodě,
  8. totální a parciální škoda,
  9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),
  10. nároky z pojištění motorových vozidel,
  11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,
  12. bonus, malus,
  13. asistence,
  14. havarijní pojištění,
  15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
  16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,
  17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,
  18. připojištění úrazu,
 3. principy a fungování neživotního občanského pojištění
  1. členění pojištění majetku,
  2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění,
  3. společné znaky pojištění majetku,
  4. typy výluk,
  5. pojištění nemovité věci,
  6. pojištění domácnosti,
  7. pojištění právní ochrany,
  8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti),
  9. úrazové pojištění,
  10. pojištění nemoci,
  11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění,
  12. asistence,
  13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby),
  14. nároky z neživotního občanského pojištění,
  15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění,
  16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění,
 4. principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů
  1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů,
  2. zhodnocení rizika,
  3. základy oceňování majetku,
  4. základy účetnictví podniku,
  5. kategorie pojistných nebezpečí,
  6. pojištění majetku,
  7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním,
  8. pojištění profesní odpovědnosti,
  9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech,
  10. pojištění úvěru,
  11. pojištění záruky,
  12. pojištění finančních ztrát,
  13. zemědělská pojištění,
  14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů,
  15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů,
  16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů,
 5. principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění velkých pojistných rizik,
  2. právní postavení pojišťovacího zprostředkovatele a zákazníka,
  3. definice velkých pojistných rizik,
  4. detailní riziková analýza,
  5. návrh pojistného programu,
  6. analýza konkurenčních produktů,
  7. individuální nastavení podmínek pojištění,
  8. principy tvorby technických rezerv,
  9. škody na drážních vozidlech,
  10. škody na leteckých dopravních prostředcích,
  11. škody na plavidlech,
  12. pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek,
  13. pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce,
  14. pojištění z odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce,
  15. soupojištění,
  16. nároky z pojištění velkých pojistných rizik,
  17. pojistné plnění z pojištění velkých pojistných rizik.

 

Online kurz – Distribuce životního pojištění a pojištění motorových vozidel (NVP-ZMV)

Rozsah: minimálně 10 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění a distribuce pojištění motorových vozidel

Kapitoly:

Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

 1. regulace distribuce životního pojištění
  1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou],
 2. principy a fungování životního pojištění a jeho produktů
  1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.),
  2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění,
  3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění),
  4. typy výluk,
  5. zkoumání zdravotního stavu,
  6. společné znaky pojištění osob,
  7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem),
  8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné,
  9. nároky z životního pojištění,
  10. pojistné plnění z životního pojištění,
  11. vztah životního a neživotního pojištění,
  12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování),
  13. daňové aspekty životního pojištění,
 3. investice a související rizika
  1. investiční nástroje,
  2. druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,
  3. dluhopisy,
  4. pojem dluhopisu,
  5. druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované),
  6. akcie
  7. pojem akcie,
  8. charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované),
  9. deriváty
  10. pojem derivátu, druhy,
  11. užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,
  12. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu),
  13. rizika investičních nástrojů,
  14. investiční strategie
  15. základní investiční strategie,
  16. investiční fondy
  17. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů),
  18. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu.

Tematické oblasti distribuce pojištění motorových vozidel

 1. regulace distribuce pojištění motorových vozidel
  1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97],
 2. principy a fungování pojištění motorových vozidel
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,
  2. společné znaky pojištění motorových vozidel,
  3. typy výluk,
  4. Česká kancelář pojistitelů,
  5. garanční fond,
  6. zelená karta,
  7. záznam o nehodě,
  8. totální a parciální škoda,
  9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),
  10. nároky z pojištění motorových vozidel,
  11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,
  12. bonus, malus,
  13. asistence,
  14. havarijní pojištění,
  15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
  16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,
  17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,
  18. připojištění úrazu,

 

Online kurz – Distribuce životního pojištění a distribuce neživotního občanského pojištění (NVP-ZNO)

Rozsah: minimálně 10 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění a distribuce neživotního občanského pojištění

Kapitoly:

Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

 1. regulace distribuce životního pojištění
  1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou],
 2. principy a fungování životního pojištění a jeho produktů
  1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.),
  2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění,
  3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění),
  4. typy výluk,
  5. zkoumání zdravotního stavu,
  6. společné znaky pojištění osob,
  7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem),
  8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné,
  9. nároky z životního pojištění,
  10. pojistné plnění z životního pojištění,
  11. vztah životního a neživotního pojištění,
  12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování),
  13. daňové aspekty životního pojištění,
 3. investice a související rizika
  1. investiční nástroje,
  2. druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,
  3. dluhopisy,
  4. pojem dluhopisu,
  5. druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované),
  6. akcie
  7. pojem akcie,
  8. charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované),
  9. deriváty
  10. pojem derivátu, druhy,
  11. užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,
  12. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu),
  13. rizika investičních nástrojů,
  14. investiční strategie
  15. základní investiční strategie,
  16. investiční fondy
  17. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů),
  18. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu.

Tematické oblasti distribuce neživotního občanského pojištění

 1. regulace distribuce neživotního občanského pojištění
  1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního občanského pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97],
 2. principy a fungování pojištění motorových vozidel
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,
  2. společné znaky pojištění motorových vozidel,
  3. typy výluk,
  4. Česká kancelář pojistitelů,
  5. garanční fond,
  6. zelená karta,
  7. záznam o nehodě,
  8. totální a parciální škoda,
  9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),
  10. nároky z pojištění motorových vozidel,
  11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,
  12. bonus, malus,
  13. asistence,
  14. havarijní pojištění,
  15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
  16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,
  17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,
  18. připojištění úrazu,
 3. principy a fungování neživotního občanského pojištění
  1. členění pojištění majetku,
  2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění,
  3. společné znaky pojištění majetku,
  4. typy výluk,
  5. pojištění nemovité věci,
  6. pojištění domácnosti,
  7. pojištění právní ochrany,
  8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti),
  9. úrazové pojištění,
  10. pojištění nemoci,
  11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění,
  12. asistence,
  13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby),
  14. nároky z neživotního občanského pojištění,
  15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění,
  16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění,

 

Online kurz – Distribuce životního pojištění a neživotního pojištění podnikatelů (NVP-ZNP)

Rozsah: minimálně 10 hodin

Průběh: Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Uchazeči v uživatelském účtu odpovídají na zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Některé otázky jsou opatřeny podrobnějším vysvětlením, případně dalšími doplňujícími materiály pro lepší pochopení otázky. Důraz bude kladen na nové nebo upravené otázky vydané v rámci pravidelných aktualizací od České národní banky.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven pro každou kapitolu je Uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v dané kapitole.
Po úspěšném absolvování závěrečných testů u každé kapitoly je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování následného vzdělávání dle článku XVI. Zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára

Obsah (Sylabus)

Rozsah odborných znalostí: Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění a distribuce neživotního pojištění podnikatelů

Kapitoly:

Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

 1. regulace distribuce životního pojištění
  1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou],
 2. principy a fungování životního pojištění a jeho produktů
  1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.),
  2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění,
  3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění),
  4. typy výluk,
  5. zkoumání zdravotního stavu,
  6. společné znaky pojištění osob,
  7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem),
  8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné,
  9. nároky z životního pojištění,
  10. pojistné plnění z životního pojištění,
  11. vztah životního a neživotního pojištění,
  12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování),
  13. daňové aspekty životního pojištění,
 3. investice a související rizika
  1. investiční nástroje,
  2. druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,
  3. dluhopisy,
  4. pojem dluhopisu,
  5. druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované),
  6. akcie
  7. pojem akcie,
  8. charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované),
  9. deriváty
  10. pojem derivátu, druhy,
  11. užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,
  12. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu),
  13. rizika investičních nástrojů,
  14. investiční strategie
  15. základní investiční strategie,
  16. investiční fondy
  17. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů),
  18. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu.

Tematické oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů

 1. regulace distribuce neživotního pojištění podnikatelů
  1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97],
 2. principy a fungování pojištění motorových vozidel
  1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel,
  2. společné znaky pojištění motorových vozidel,
  3. typy výluk,
  4. Česká kancelář pojistitelů,
  5. garanční fond,
  6. zelená karta,
  7. záznam o nehodě,
  8. totální a parciální škoda,
  9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres),
  10. nároky z pojištění motorových vozidel,
  11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel,
  12. bonus, malus,
  13. asistence,
  14. havarijní pojištění,
  15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
  16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel,
  17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel,
  18. připojištění úrazu,
 3. principy a fungování neživotního občanského pojištění
  1. členění pojištění majetku,
  2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění,
  3. společné znaky pojištění majetku,
  4. typy výluk,
  5. pojištění nemovité věci,
  6. pojištění domácnosti,
  7. pojištění právní ochrany,
  8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti),
  9. úrazové pojištění,
  10. pojištění nemoci,
  11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění,
  12. asistence,
  13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby),
  14. nároky z neživotního občanského pojištění,
  15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění,
  16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění,
 4. principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů
  1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů,
  2. zhodnocení rizika,
  3. základy oceňování majetku,
  4. základy účetnictví podniku,
  5. kategorie pojistných nebezpečí,
  6. pojištění majetku,
  7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním,
  8. pojištění profesní odpovědnosti,
  9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech,
  10. pojištění úvěru,
  11. pojištění záruky,
  12. pojištění finančních ztrát,
  13. zemědělská pojištění,
  14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů,
  15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů,
  16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů,